Hungarian - English Bi-lingual Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Ez a négy ő tőrvény felvilágosítást ad arról, hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

ELSŐ TÉNY

ISTEN SZERET TÉGED , ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(A füzetben előforduló idézeteket keresd meg a Bibliában.)
God's LoveISTEN SZERETETE
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
God's PlanISTEN TERVE
[Christ speaking] “I came that they might have life, and might have it abundantly” [that it might be full and meaningful]. (John 10:10)[Jézus mondja:] ,,Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (= ...hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él? Az, hogy…
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

MÁSODIK TÉNY

Az ember BŰNÖS és ELSZAKADT Istentől. Ezért nem ismerheti és nem is tapasztalhatja Isten szeretetét és életére vonatkozó tervét.

People are SinfulAZ EMBER BŰNÖS
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23),,Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3,23)
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami – a Biblia szerint – az ember bűnös voltának a bizonyítéka.
People are SeparatedAZ EMBER ELSZAKADT ISTENTŐL
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23),,Mert a bűn zsoldja a halál.” (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6,23)
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten szent és az ember bűnös. Nagy szakadék választja el őket. Az ember állandóan próbálkozik azzal, hogy elérje Istent és a teljes életet – mindezt saját erejéből, pl. erkölcsös élettel, filozófiával vagy vallással teszi.
The third law explains the only way to bridge this gap…A harmadik tény magyarázza meg e szakadék áthidalásának egyetlen módját…
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

HARMADIK TÉNY

Jézus Krisztus Isten egyetlen megoldása az ember bűnére. Általa megismerheted és tapasztalhatod Isten szeretetét és életedre vonatkozó tervét.

He Died in Our PlaceJÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8),,Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)
He Rose From the DeadFELTÁMADT A HALÁLBÓL
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6),,Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre.” (1Korinthus 15,3-6)
He Is the Only Way to GodŐ AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6),,Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten már áthidalta azt a szakadékot, amely minket elválaszt Tőle: elküldte Jézus Krisztust, aki helyettünk halt meg a kereszten, hogy megfizesse a bűneinkért járó büntetést.
It is not enough just to know these three laws... Nem elég csak ismerni ezt a három tőrvényt...
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

NEGYEDIK TÉNY

Személyesen el kell fogad-nunk Jézus Krisztust Megváltónknak és Urunknak, akkor ismerhetjük meg és tapasztalhatjuk Isten szeretetét és életünkre vonatkozó tervét.

We Must Receive ChristBE KELL FOGADNUNK KRISZTUST
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12),,Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” (János 1,12)
We Receive Christ Through FaithKRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9),,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9)
When we receive Christ, we experience a new birth. (Read John 3:1-8)KRISZTUST ELFOGADVA ÚJJÁSZÜLETÜNK
(János 3,1-8)
We Receive Christ by Personal InvitationKRISZTUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE
[Christ speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him.” (Revelation 3:20)(Krisztus mondja:) ,,Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz...” (Jelenések 3,20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.

Ez a két kör kétfajta életet ábrázol:
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

ÖNMAGAM ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÉLET
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

KRISZTUS ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÉLET
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Én vagyok a trónon. ‎(Self is on the throne)‎

Krisztus életemen kívül áll. ‎(Christ is outside the life.)‎

Cselekedeteimet Istentől függetlenül irdnyítorn, ezért dolgaim nincsenek összhangban sem egyrnással, sem Istennel. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Krisztus életemben van és a trónon ül. ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Énem Krisztusnak enged. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Cselekedeteimet Krisztus irányítja, ezért életem összhangban van Isten tervével. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

A következőkből megtudhatod, hogy hogyan fogadhatod be Krisztust...
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerKRISZTUST MÁR MOST ELFOGADHATOD, HITTEL IMÁDKOZVA
(Prayer is talking with God)(Az imádság Istennel való beszélgetés.)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem a szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. ,,úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.”
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél?
Christ will come into your life as He promised. Ha igen, akkor mondd el most, és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte.
How to Know That Christ Is in Your LifeHONNAN TUDHATOD, HOGY KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word.)Befogadtad Krisztust az életedbe? A Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van most Krisztus tenálad? Krisztus azt mondta, hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy félrevezet? Minek alapján tudod, hogy Isten válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Ő Igéjének megbíz-hatósága alapján.)
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.A BIBLIA ÖRÖK ÉLETET ÍGÉR MINDAZOKNAK, AKIK KRISZTUST ELFOGADJÁK
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13),,Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1János 5,11-13)
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Köszönd meg Istennek gyakran, hogy Krisztus az életedben van, és sohasem hagy el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, hogy Krisztus benned él, és örök életed van megtérésed pillanatától kezdve.
What about feelings?De mi van az érzéseinkkel?
Do Not rely on your FeelingsNE ÉPÍTS AZ ÉRZÉSEIDRE
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által élünk: bízunk Istenben és az Ő Igéjében. Ez az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a tény (Isten és az Ő Igéje), a hit (bizalmunk Isten és az Ő Igéje iránt), és az érzéseink (hitünk és engedelmességünk következményei). (János 14,21)
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.A vonat a kocsival is és anélkül is futhat. Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsival húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az érzéseinktől függünk, hanem hitünket (bizalmunkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia ígéreteibe vetjük.
Now That You Have Received ChristMOST, HOGY KRISZTUST ELFOGADTAD
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:Abban a pillanatban, amikor befogadtad Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok minden történt, mint például:
Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)1. Krisztus bejött az életedbe. (Jelenések 3,20;
Kolossé 1,27)
Your sins were forgiven (Colossians 1:14)2. Bűnbocsánatot nyertél. (Kolossé 1,14)
You became a child of God (John 1:12)3. Isten gyermeke lettél. (János 1,12)
4. You received eternal life. (John 5:24)4. Örök életet kaptál. (János 5,24)
You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)5. Megkezdted azt a teljes életet, amelyre Isten teremtett. (János 10,10; 2 Korinthus 5,17; 1Thesszalonika 5,18)
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Van-e annál nagyszerűbb dolog, mint Krisztust elfogadni? Szeretnéd most megköszönni Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy megköszönöd, a hitedet tanúsítja.
To enjoy your new life to the fullest... Hogy új életed a lehető legjobban kibontakozzék…
Suggestions for Christian GrowthJAVASLATOK A HITBELI NÖVEKEDÉSRE
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following: A lelki növekedés a Krisztusba vetett bizalom következménye. ,,Az igaz ember hitből fog élni” (Galata 3,11). A hitben való élet tesz képessé arra, hogy életed minden részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a következőket gyakorold:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Naponta imádkozz. (János 15,7)
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Naponta olvasd a Bibliát (Apostolok Cselekedetei 17,11). Kezdd János evangéliumával.
 • Obey God moment by moment. (see John 14:21)
 • Mindig engedelmeskedj Istennek. (János 14,21)
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Tegyél tanúságot Krisztusról életeddel és szavaiddal. (Máté 4,19; János 15,8)
 • Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7).
 • Életed minden részletét bízd Istenre. (1Péter 5,7)
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse meg erővel mindennapi életedet és bizonyságtételedet. (Galata 5,16-17; Apostolok Cselekedetei 1,8)
 • Be a part of the living body of Christ, the church. (I Cor. 12:27)
 • Legyél élő tagja Krisztus testének, egyházának. (1Korinthus 12,27)
FELLOWSHIP IN A GOOD CHURCHKERESS MAGADNAK EGY JÓ GYÜLEKEZETET
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk egymással közösségben (Zsidók 10,25). Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de ha egyet félreteszel, az magában kialszik. Így van ez a többi kereszténnyel való kapcsolatoddal is. Ha még nem tartozol egy gyülekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. Legyél kezdeményező: keress fel egy olyan gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, és Őt követik. Kezdd ezen a héten, és járj rendszeresen.
If this article has been helpful to you, please give it or read it to someone else. This way you might help another person come to know God personally.Amennyiben ez a kis füzet hasznos volt számodra, kérlek olvasd fel, vagy add oda másoknak is. Igy hozzájárulhatsz ahhoz, hogy más is megismerhesse Istent személyesen.
TOVÁBBI ANYAGOK KAPHATÓK, MELYEK SEGÍTENEK A KERESZTÉNY NÖVEKEDÉSBEN
Ha ez az anyag segített abban, hogy személyesen elfogadd Jézus Krisztust, további anyagokkal segíthetünk abban, hogy növekedj a keresztény életben. Ha további információt szeretnél kapni, írj a következő címre:
TIMÓTEUS TÁRSASÁG
H-1116 Budapest
Zsurló u. 6
HUNGARY
www.everystudent.hu
www.elsolepesek.hu
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796