Mongolian - English Bi-lingual Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?“Сүнслэг ертөнцийн дөрвөн хууль”- ийн тухай сонссон уу?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Байгаль дэлхий хуультай байдагчлан сүнслэг ертөнц ч мөн хуультай. Тэр хууль нь хүмүүн биднийг Бурхантай харилцахад тусалдаг аж.
1

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

Бурхан ХАЙРЛАДАГ тул амьдралд тань сайн сайхныг Т Ө Л Ө ВЛ Ө ЖЭЭ .

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(Энэ товхимолд буй ишлэлийг Ариун Библиэс авсан тул бүтэн агуулгыг нь бүрэн мэдэхийн тулд Библиэс уншина уу.)
God's LoveБУРХАНЫ ХАЙР
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм.” (Иохан 3:16)
God's PlanБУРХАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
“Now this is eternal life: that they may know you the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.” (John 17:3)“Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн.”
(Иохан 17:3)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Гэвч яагаад ихэнх хүмүүс энэ сайхан амьдралыг бүрэн эдэлж чаддаггүй вэ?
2

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

Хүн Н Ү ГЛ ИЙН тойрогт орсон цагаас хойш Бурхантай харилцах нь бүү хэл бэлтгэсэн сайхан амьдралд нь хөл тавих БОЛОМЖГ Ү Й болсон юм.

People are SinfulХҮН БҮР НҮГЭЛТЭЙ
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)“Бүгд нүгэл үйлдсэнээр бурханы алдарт хүрдэггүй,”
Ром 3:23
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Угаасаа бид Бурхантай шууд харилцахаар бүтээгдсэн байлаа. Гэвч дураараа байх гэсэн сэдэлтэй чөлөөт сонголт тэр харилцааг сарниулсан юм.
Дураараа байх гэсэн тэрхүү чөлөөт сонголт нь голдуу Бурханыг эсэргүүцсэн, Түүнийг үл тоосон байдаг нь харамсалтай. Ийм хандлагыг Библид гэм гэж үзжээ.
People are SeparatedБУРХАН ХҮН ХОЁРЫН ХАРИЛЦАА САЛЖЭЭ.
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)“Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл [Үхэл гэдгээр Бурхантай харилцах боломжгүйг өгүүлжээ]” (Ром 6:23)
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Дээрх зургаар гэмт хүн ариун Бурхантай харилцах боломжгүй юм гэдгийг харуулав. Дээш чиглэсэн сумууд нь гэмээс болж алдсан мөнх амьдрал уруугаа эргэн тэмүүлэх хүний арга замууд юм.
Хүн буян үйлдэж, буян хурааж, шашинд дагаар орж, гүн ухаан, бясалгалд цагаа зарцуулавч тэдгээр арга замууд нь бүгд бүтэлгүйтдэг.
The third law explains the only way to bridge this gap…Сүнслэг ертөнцийн гуравдахь хууль энэ ангалын цаана хэрхэн гарахыг тайлбарлана …
3

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

Гэмийн тойргоор гарах ЦОРЫН ГАНЦ зам бол Есүс Христ юм. Зөвхөн түүгээр Бурханы хайрыг мэдэж, мөнх аминд хүрч чадна.

He Died in Our PlaceЕСҮС ХРИСТ АМИА БИДНИЙ ТӨЛӨӨ ӨГӨВ.
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)“Гэвч биднийг нүгэлтнүүд байхад л Христ бидний төлөө үхсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм.” (Ром 5:8)
He Rose From the DeadТЭРЭЭР ҮХЛИЙГ ЯЛАН ДИЙЛЖ АМИЛСАН БИЛЭЭ.
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)“… Христ бидний нүглийн төлөө үхсэн бөгөөд оршуулагдан, Судрын дагуу гурав дахь өдөртөө амилуулагджээ. Тэрээр Кефт, дараа нь өнөөх арван хоёрт үзэгдэв. Үүний дараа Тэр таван зуу гаруй ах дүү нарт нэг мөчид үзэгдсэн …” (1 Коринт 15:3‑6)
He Is the Only Way to GodБУРХАНД ХҮРГЭХ ЦОРЫН ГАНЦ ЗАМ БОЛ ЕСҮС
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)“Есүс —Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” (Иохан 14:6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Бурхан болон хүний дунд үүссэн ангалыг холбохоор Есүс Христ, Хүүгээ илгээсэн юм. Түүний үхэл, амилалтаар нүглийн тойргоос хүн гарах боломжтой болсон билээ.
It is not enough just to know these three laws... Сүнслэг ертөнцийн энэхүү гурван хуулийг мэдэх нь хангалттай биш ээ …
4

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

Хүн бүр зүрхэндээ Есүс Христийг Аврагч, амьдралын Эзэн хэмээн хувьчлан ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСНӨӨР Бурханы хайрыг амсаж, түүний бэлтгэсэн мөнх амьдралд хүрч чадна.

We Must Receive ChristБИД ХРИСТИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ЁСТОЙ
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)“Харин Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрд итгэдэг хүмүүст Бурханы хүүхэд болох эрхийг Тэр өгөв.” (Иохан 1:12)
We Receive Christ Through FaithБИД ИТГЭЛЭЭР ЕСҮСИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРДӨГ
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)“Учир нь нигүүлслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө сайрхахгүй болно.” (Ефес 2:8,9)
We Receive Christ by Personal InvitationХРИСТИЙГ СЭТГЭЛДЭЭ УРЬЖ ОРУУЛААРАЙ.
[Christ is speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him.” (Revelation 3:20)[Есүс ийнхүү хэлжээ] “Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрэв хэн нэгэн нь Миний дууг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүний дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллоно.” (Илчлэлт 3:20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Христийг сэтгэлдээ урьж оруулахыг хүссэн хэн боловч гэм нүглээ улайж, нүглийн уучлалыг Христээс хүсч буй даруу сэтгэлтэй байх нь чухал.
Зөвхөн бодол дотроо Христ үхээд, амилсан юм байна гэж хүлээн зөвшөөрөх нь хангалтгүй.
Мөн сэтгэлийн хөөрлөөр энэ үйл явцад хандах хэрэггүй. Учир нь нүглийн уучлал, авралыг бид Есүс Христэд итгэх итгэлээр хүлээн авдаг билээ

Энэхүү хоёр тойргоор хоёр өөр амьдралыг дүрслэв.
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

ӨӨРИЙГӨӨ УДИРДАХ АМЬДРАЛ
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

ХРИСТЭЭР УДИРДУУЛАХ АМЬДРАЛ
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Өөрийгөө амьдралын эзэн болгох. ‎(Self is on the throne)‎

Христ ийм хүний амьдралын гадна байдаг. ‎(Christ is outside the life.)‎

Өөрөө бүхнийг удирдах гэсэн хүсэлтэй авч энэ нь талаар болж бухимдлаар төгсдөг. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Христ энэ хүний амьдралын Эзэн болжээ ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Ийм хүн Христэд дуулгавартай байдаг. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Амьдралын хүсэл зорилго нь Христээс бөгөөд ийм хүний амьдрал эмх цэгцтэй, Бурханы хүссэнчлэн байдаг. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

Дараах алхмууд Христийг амьдралынхаа Эзэн, Аврагч болоход тань туслах болно
‎(He following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerИтгэлийн залбирлаар мөнх амийг хүлээн авдаг тул Есүс Христэд одоо та залбирч болно.
(Prayer is talking to God) God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. Here is a suggested prayer:(Залбирал гэдэг нь Бурхантай ярихыг хэлж байгаа юм) Бурхан зүрхэн дэх хүслийг тань мэддэг тул юу хэлэх билээ гэж бодох хэрэггүй. Зүрхэндээ байгаагаа хэлэхэд Бурхан сонсох болно. Санал болгоход, та ийнхүү залбирч болно:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. “Мөнхийн Бурхан, Есүс Христ таны нэрийгби дуудаж байна. Нүглийн тойргоос намайгчөлөөлөхийн тулд амиа зориулсандсэтгэлээсээ талархаж байна.
Одоо би тандамьдралаа нээж байна. Миний Аврагчболсон шигээ амьдралын минь Эзэнболооч. Нүглийг минь уучилж, мөнх амийгнадад хайрлаач. Амьдралыг миньудирдаач. Би таны хүслээр амьдрахыгхүсч байна.”
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, pray this prayer right now, and Christ will come into your life, as He promised.Таны бодсон шиг байвал дээрх залбирлыг Бурханд хэлээрэй. Итгэлийн залбирлаар танд Есүс Христ мөнх амийг амласанчлан өгөх болно.
How to Know That Christ Is in Your LifeЕСҮС ХРИСТ АМЬДРАЛД ТАНЬ ОРСОН ЭСЭХИЙГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)Та сая Есүс Христийг сэтгэлдээ хүлээн авч итгэлээр залбирсан билээ. Түүнд сэтгэлийнхээ үүдийг нээсэн бүхний дотор Есүс Христ орно гэж Илчлэлт 3:20‑д амласныг санаж байна уу? Есүс амласнаа биелүүлдэг бөгөөд Түүний үгэнд бүрэн найдаж болно. Тэгвэл одоо Есүс Христ таны сэтгэлд бий юу? Та юу гэж итгэж байна вэ?
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.БИБЛИД МӨНХ АМИЙН АМЛАЛТЫГ МӨН ӨГСӨН
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)“Гэрчлэл нь энэ байна. Бурхан бидэнд мөнх амийг өгсөн бөгөөд энэхүү амь нь Түүний Хүүгийн дотор байна. Хүүтэй хүнд амь бий. Бурханы Хүү байхгүй хүнд амь байхгүй. Та нар мөнх амьтай гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ би Бурханы Хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт эдгээр зүйлийг бичсэн.” (1 Иохан 5:11‑13)
An important reminder …Нэгэн чухал зүйлийг сануулахад …
Do Not rely on your FeelingsСЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНДӨӨ БҮҮ НАЙД
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Христэд итгэн бишрэхийн үндэс нь бидний сэтгэлийн хөдөлгөөн бус харин хөдлөшгүй үнэн болох Библи буюу Бурханы эрх мэдэл бүхий Үг байх учиртай билээ. Христэд итгэгч нь Бурхан ба Түүний үгэнд итгэж амьдардаг. Доорх галт тэргээр баримт (Бурхан ба Түүний үг), итгэл бишрэл (Бурхан ба Түүний үгэнд итгэх бидний бишрэл) болон сэтгэлийн хөдөлгөөн (итгэл болон дуулгавартай байдлын үр дүн) гурвын харилцааг тайлбарлав. (Иохан 14:21)
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Галт тэргийг хөдөлгөгч нь чиргүүл биш харин зүтгүүр юм гэдгийг та харж байна уу? Яг үүнтэй адил, Христэд итгэгч нь үнэн худлыг сэтгэлийнхээ хөдөлгөөнөөр шийдэж амьдрах учиргүй. Харин хөдлөшгүй үнэн Библийн үг болон тэр үгийг хэлсэн хувиршгүй Бурханд итгэх итгэлээр амьдрах учиртай билээ.
Now That You Have Received ChristТА ОДОО ХРИСТИЙГ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУЛ
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:зарим зүйлийг дэлгэрүүлэн тайлбарлая. Учир нь Христэд итгэснээр олон сайн зүйл таны амьдралд бий болсон юм.
Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)1. Христ амьдралд тань орших болсон. (Илчлэлт 3:20; Колоссай 1:27)
Your sins were forgiven (Colossians 1:14)2. Гэм тань уучлагдсан. (Колоссай 1:14)
You became a child of God (John 1:12)3. Бурханы мөнхийн хүүхэд болсон. (Иохан 1:12)
You received eternal life (John 5:24)4. Мөнх амийг хүлээн авсан. (Иохан 5:24)
You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)5. Бурханы зааснаар амьдрах шинэ амьдралын гараа тань эхэлсэн (Иохан 10:10; 2Коринт 5:17; 1Тесалоник 5:18) гэх мэт …)
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Бурхан танд энэ мэт сайн сайхныг бэлтгэсэн бөгөөд үүнээс ч илүү олон төсөөлшгүй олон зүйл таныг хүлээж байгаа юм. Бурхан таныг ийм их хайрладаг юм бол бид талархах учиртай. Талархлаа та Бурханд залбирлаар илэрхийлж болно. Итгэж, талархан залбирах нь итгэлийн алхам юм.
To enjoy your new life to the fullest... Танд сайн сайхныг хүсэн ерөөе …
Suggestions for Christian GrowthХРИСТЭД ИТГЭГЧ БҮХЭН ИТГЭЛИЙН АМЬДРАЛДАА ТӨЛӨВШИХ ХЭРЭГТЭЙ
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following:
Энэхүү төлөвшлийг “сүнслэг өсөлт” ч гэж нэрлэдэг. “Зөвт хүн итгэлээр амьдарна” (Галат 3:11). Итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа бүхэн амьдралынхаа мөч бүрт Бурханд найдаж амьдардаг. Тийм хүн өдөр бүр дараах зүйлд анхаарлаа хандуулдаг:
Go to God in prayer daily (John 15:7)1. Бурханд залбирах. (Иохан 15:7)
Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.2. Библи унших (Үйлс 17:11). Иоханы сайн мэдээнээс та эхэлж уншиж болох юм.
Obey God moment by moment. (see John 14:21)3. Бурханд дуулгавартай байх. (Иохан 14:21)
Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)4. Ажил амьдрал, үг яриагаараа бусдад Христийг танилцуулах. (Maтай 4:19; Иохан 15:8)
5 Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)5. Амьдралынхаа мөч бүрт Бурханд найдах. (1Петр 5:7)
Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).6. Ариун Сүнсэнд өөрийгөө захируулвал Тэр танд өдөр бүр хүч хайрлаж, бусдад Христийг танилцуулахад туслах болно. (Галат 5:16,17; Үйлс 1:8)
Fellowship in a Good ChurchХРИСТИЙН ЗӨВ ЦУГЛААНД ГИШҮҮН БОЛООРОЙ
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
Бусад итгэгчидтэй байнга уулзаж байх нь ямар чухлыг Библи онцолсон байдаг (Еврей 10:25). Ганц мод гал болохгүйтэй адил бусад итгэгчидтэй уулзаж, нөхөрлөхгүй ганцаараа явснаар итгэлийн амьдралдаа өсч төлөвших боломжгүй юм. Тийм учраас Христийн сургаалыг зөв заадаг сүм цуглаанд хамрагдаж тэр цуглаандаа тогтвортой байхыг хүсье.
Танд илүү тусламж хэрэгтэй байна уу?
Хэрэв та итгэлийн амьдралдаа илүү төлөвшихийг хүсвэл дараах вебсайтаар зочилж болно:
Монгол Библи интернэтээр уншихыг хүсвэл:
www.tailal.mn
Итгэлийн талаарх асуултдаа хариулт авахыг хүсвэл:
www.gotquestions.org/Mongolian
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796