Farsi - English Bi-lingual Tract

How can you find God?چگونه میتوان خدا را یافت؟
(The Four Spiritual Principles)(چهار اصل معنوی)
In this booklet four laws are explained. By studying these four laws you can have a relationship with the creator and know God’s plan for mankind’s destiny.در این جزوه چهار نكته تشریح گردیده است. با مطالعه این چهار نكته، می‌توانیم با مبداء آفرینش یعنی خدا، ارتباط معنوی برقرار نماییم و با نقشه الهی در مورد سرنوشت بشر، آشنا شویم.‏
1

Law One – God loves you

God loves you and wants to have a spiritual relationship with you so you can prosper.

نكته اول – خدا شما را دوست دارد.‏

خدا شما را دوست دارد و می‌خواهد كه شما بوسیله ارتباط روحانی با او، به سعادت و نیكبختی نائل گردید.‏

1
God says: “I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness.” (Jeremiah 31:3)دا می‌فرماید :< با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم .> (ارمیا 1‏3:3)‏
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)< زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود كه پسر یگانه خود را داد تا هر كه بر او ایمان آورد، هلاك نگردد، بلكه حیات جاودانی یابد.> (یوحنا 3 : 16)‏
(These verses are from the Bible: that is the Torah and the Gospel.)(آیات ذكر شده، از كتاب مقدس یعنی تورات و انجیل نقل شده است.)‏
God’s Plan for manنقشه خدا برای بشر
God’s plan for man is that he goes back to his presence and to have a spiritual relationship with Him. God wants us to receive his blessing and have peace and eternal life.نقشه خدا برای بشر این است كه انسان به حضور خداوند بازگشت نماید و با او ارتباط معنوی برقرار كند و از لطف الهی مستفیض گردد و آرامش و حیات جاودانی به دست آورد.‏
Jesus said, "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful]." (John 10:10)مسیح می‌فرماید: < من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل كنند . > ( یوحنا 10:10)‏
“Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.” (John 17:3)< حیات جاودانی این است كه تو را خدای واحد حقیقی، و عیسی مسیح را كه فرستادی، بشناسند .> . (یوحنا 17 :3)‏
Why do most people not experience abundant life? Because …چرا اغلب مردم دنیا از داشتن چنین حیاتی محرومند؟ زیرا...‏
2

Law Two – Man’s Problem: Sin

Because of man’s rebelliousness from God’s law, he does not experience God’s grace and presence.

نكته دوم- مشكل انسان: گناه

انسان به علت سرپیچی از احكام الهی، از فیض حضور او محروم شده است.‏

2
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)<(مزد گناه، موت (جدایی روحانی) است. > (رومیان 6: 23)‏
“But your iniquities have separated you from your God; your sins have hidden his face from you, so that he will
not hear.” (Isaiah 59:2)
<خطایای شما در میان شما و خدای شما، حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است. > ( اشعیا 59 : 2)‏
What is sin?گناه چیست؟
God created man to show him His love. But man, influenced by his fleshly desires, chose to turn his back on God. This self-will, characterised by an attitude of active rebellion or passive indifference, is evidence of what the Bible calls sin. (Romans 1:18-21; Isaiah 53:5,6)خدا انسان را آفرید تا محبت خود را به او نشان دهد. اما انسان تحت تاثیر تمایلات نفسانی، راه خود را جدا کرد. این حالت تمرد و سرکشی و یا بی اعتنایی نسبت به میل و ارادهء الهی در اصطلاح کتاب مقدس گناه نامیده میشود. ( رومیان 1: 18- 21 و اشعیا 53: 5 و6 )‏
Who has sinned?چه كسانی گناه كرده‌اند؟
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)<همه گناه كرده‌اند و از جلال خدا، قاصر می‌باشند .> (رومیان 3 : 23)‏
WHAT IS THE RESULT OF SIN?عواقب گناه چیست؟
When you feel guilty and sinful you become unsatisfied with life. People constantly try to know the truth and have spiritual life by doing good things, giving donations, studying philosophy, or religion – but they inevitably fail because they do not recognise that the main problem is sin.احساس تقصیر و گناه، موجب ایجاد عدم رضایت از زندگی می‌گردد. انسان فطرتاً برای رسیدن به حقیقت و كسب كمال روحانی، به طور دائم در تلاش است و می‌كوشد از راه ثواب یا نیكوكاری و اخلاق و معرفت فلسفی، به این هدف برسد. ولی با وجود همه كوششها، به دلیل عدم درك صحیح و پی نبردن به علت اصلی یعنی گناه، به نتیجه نرسیده است.‏
The third law explains the only solution to the problem.نكته سوم، یگانه پاسخ این مسئله را به ما می‌دهد.‏
3

Law Three – Jesus Christ is the only way to God

نكته سوم - عیسی مسیح: تنها راه رسیدن به خدا

3
Who is Jesus? -- Unique Person عیسی كیست؟ -- شخصی بی‌نظیر
Jesus Christ is the Promise of God. He is both fully human and fully divine. (1 John 5:20)مسیح، موعود یگانه خدا و تجلّی وحدت خدا و انسان است. (اول یوحنا 5: 20 )‏
What did Jesus say? -- Unique Claim عیسی چه گفت؟ -- ادعایی بی‌نظیر
Jesus answered, “I am the way the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” (John 14:6)< من راه و راستی و حیات هستم. هیچكس نزد پدر (خدا) جز به وسیله من نمی‌آید.> ( یوحنا 14: 6)‏
What did Jesus do? -- Unique Sacrifice عیسی چه كرد؟ -- قربانی بی‌نظیر
He was sacrificed on the cross for the sins of all people. (1 Corinthians 15:3,4; Hebrews 10:12, 1 Peter 3:18) <او به خاطر گناهان بشر بر روی صلیب قربانی گردید.> (اول قرنتیان 15: 3-4؛ عبرانیان 10: 12؛ اول پطرس 3: 18)‏
What can Jesus do for you? -- Unique Salvation عیسی برای شما چه می تواند بكند؟ -- نجاتی بی‌نظیر
“Therefore He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them.” (Hebrews 7:25)او قادر است همه كسانی را كه بوسیله او به حضور خدا می‌آیند، كاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌كند.(عبرانیان 7: 25)‏
His unique birth from the Virgin Mary, His life full of holiness and power, His sacrifice on the cross for the forgiveness of people’s sin, His victorious resurrection from the dead, and His ascension into heaven, prove the fact that He is the only Saviour of people.ولادت بی‌نظیر او از مریم باكره، زندگی سرشار از قدوسیت و قدرت، قربانی شدن بر صلیب به خاطر آمرزش گناه بشر، رستاخیز پیروزمندانه از مردگان و صعودش به آسمان، این واقعیت را ثابت می‌كند كه او یگانه منجی انسان است.‏
JESUS CHRIST: the Only Way of salvationعیسی مسیح: تنها راه نجات و رستگاری
We were condemned to death because of sin. But God sent His only begotten Son, to give His life for us. Christ is like a bridge over the gap which separates us from God.ما بر اثر گناه، به مرگ محكوم شدیم. لیكن خدا، فرزند یگانه خود را فرستاد تا به جای ما جان بدهد. مسیح، مانند پلی، بر روی درّه‌ای كه ما را از خدا جدا می‌سازد، قرار گرفته است.‏
With the help of this bridge, we can connect with God and receive the forgiveness of sins. John the Baptist testified this about Jesus: “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!” (John 1:29)ما به وسیله این پل، با خدا ارتباط پیدا می‌كنیم و آمرزش گناهان خود را به دست می‌آوریم. یحیی درباره عیسی چنین شهادت می‌دهد <اینك برّه خدا كه گناه جهان را بر می دارد.>.( یوحنا 1: 29)‏
It is not enough just to know these facts.تنها دانستن این حقایق کافی نیست.‏
4

Law Four – Personal Decision

نكته چهارم- تصمیم شخصی

4
If we accept Jesus as our Personal Saviour:اگر شخصاً مسیح را بعنوان نجات‌دهنده خود بپذیریم:
a) We will know God.الف- خدا را خواهیم شناخت.‏
b) We will receive God’s love.ب- محبت الهی را دریافت خواهیم كرد.‏
c) We will know his holy will.ج- از اراده مقدس خدا آگاه خواهیم شد.‏
To receive this we need to:دستیابی به این امور، مستلزم این است كه :‏
1. Confess our sins and repent of them.‏1)‏گناهان خود را اعتراف نماییم و از آنها توبه كنیم.
2. Believe that by faith in Jesus that our sins are forgiven because Christ was sacrificed for us.‏2)‏اعتماد داشته باشیم كه به وسیله ایمان به مسیح، گناهان ما آمرزیده شده است؛ زیرا مسیح در راه ما فدا گردید.
3. Surrender to Christ and receive his love and obey Him as our Lord.‏3)‏به مسیح تسلیم شویم و محبت او را بپذیریم و از او به عنوان خداوند خود، اطاعت نماییم.
God’s forgivenessبخشش الهی
Forgiveness of sin and a spiritual relationship with God is a free gift of grace and mercy from Him. We get it as soon as we receive Jesus.آمرزش گناه و برقراری ارتباط معنوی با خدا، فیض و لطف رایگان و عنایتی از جانب خود اوست كه به محض پذیرفتن مسیح، نصیب انسان می‌گردد.‏
God has prepared the way of salvation, but it is up to us whether to choose to accept or reject this offer.خدا راه رستگاری را مهیا نموده است ولی قبول یا رّد آن، به میل و اراده آزاد انسان بستگی دارد.‏
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)< به آن كسانی كه او را قبول كردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ یعنی به هر كه به اسم او ایمان آورد. > ( یوحنا 1: 12)‏
“It is by God’s grace that you have been saved, through faith [that is trusting Him]. It is not through your own effort. It is God’s gift. So no one can boast.” (Ephesians 2:8-9)بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات، نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمیتواند به خود ببالد . (افسسیان 2: 8: 9)‏
To accept Christ depends on our willing heartپذیرش مسیح بستگی به میل قلبی ما دارد.‏
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)مسیح می‌فرماید:< اینك بر در ایستاده، می‌كوبم .اگر كسی آواز مرا بشنود و دررا باز كند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. > ( مكاشفه 3: 20)‏
Just believing in your mind, or feeling excited about Christ is not enough. We must receive him with all of our being and surrender to Him.تنها داشتن اعتقاد عقلانی و یا احساسات پرشور درباره مسیح كافی نیست. باید با تمام وجود، او را بپذیریم و به او تسلیم شویم.‏

:تصاویر بعدی نمودار دو نوع زندگی است
‎(These pictures show two kinds of lives)‎

افرادی كه زندگی خودمحور دارند:‏
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

فرمانروای زندگی آنها است:‏
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

ن - نفس بر زندگی فرمانروايی دارد.‏‏
‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

مسیح خارج از زندگی‏
‎(Self is yielding to Christ.)‎

ادارهء امور زندگی در دست خودمان است و نتیجه آن پاشیدگی امور میباشد.‏‏
‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God’s plan)‎

نفس از فرمانروايی بر زندگی معزول شده است.‏‏
‎(Self is on the throne)‎

مسیح فرمانروای مطلق بر زندگی‏
‎(Christ is outside the life.)‎

اداره امور زندگی خود را بدست خدا سپرده ایم و زندگی ما طبق نقشه و ارادهء او پیش میرود.‏‏
‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

How to receive Christراه رسیدن به مسیح خداوند
Now you can invite Christ into your life by faith through prayer. Prayer means talking to God. God knows everything that goes on in your heart. It is not important what words you use to tell Him what you want. The following is a suggested prayer:اكنون شما می‌توانید به وسیله دعایی كه از روی ایمان است ، مسیح را به زندگی خود دعوت كنید. دعا ، یعنی گفتگو با خدا. خداوند از آنچه در دل شما می‌گذارد، آگاه است. مهم نیست كه با چه كلماتی ، خواست خود را با او در میان بگذارید. دعای زیر نمونه یك نیایش از روی ایمان است:.‏
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. <ای مسیح خداوند به تو محتاجم. متشكرم كه برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب جان دادی. به گناهان خود اعتراف می‌نمایم و توبه می‌كنم. اینك در قلب خود را گشوده‌ام. در آن نزول فرما و منجی من باش. تو را بهخاطر آمرزش گناهانم سپاس می‌گویم. تو فرمانروای زندگی من باش و از من آن وجودی را بساز كه مطابق میل و اراده تو باشد. آمین. >‏
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.آیا این دعا بیانگر چیزی است که در قلب شماست؟‏
If it does, I invite you to pray this prayer right now, and Christ will come into your life, as He promised. But if you do not, and you are not sure, you must know this truth: that God has left to you the responsibility of making decisions. (John 3:18)اگر چنین است، همین لحظه به حضور خداوند دعا كنید. آنگاه مسیح، بر طبق وعده‌اش داخل زندگی شما خواهد شد. ولی اگر چنین نیست و اطمینان ندارید، به این حقیقت توجه داشته باشید كه خداوند مسئولیت اخذ تصمیم را به عهده شما گذاشته است. ( یوحنا 3 : 18)‏
Now that you have received Jesus …حال كه مسیح را دریافت كرده‌اید ...‏
Signs of GOD’s presence in your lifeعلائم حضور مسیح در زندگی شما
Now that you have prayed this prayer, has Christ entered your life. Does Christ have a special position in your life according to the promise given in Revelation 3:20? Christ said, “I will enter your life.” Is he going to disappoint you? How can you be sure that God has accepted your prayer? The reason for the assurance is this: the Lord is trustworthy and faithful to His promises in His Word.حال كه این دعا را كردید، آیا مسیح وارد زندگی شما شده است؟ آیا بر حسب وعده‌ای كه در مكاشفه 3 :20 داده شده، اكنون مسیح جا و موقعیت خاصی را در زندگی شما دارد؟ مسیح فرمود:< در زندگی شما داخل خواهم شد. > آیا او شما را مأیوس خواهد كرد؟ چگونه مطمئن می‌شوید كه خداوند دعای شما را مستجاب فرموده است؟
If you have received him as your Lord and Saviour you can be sure that these things have happened to you:دلیل این اطمینان این است كه خداوند در وعده و در كلام خویش امین و در قول خویش وفادار و قابل اعتماد است. اگر او را به عنوان منجی و خداوند پذیرفته باشید، یقین بدانید كه این واقعیت‌ها برای شما رخ داده است:
 • Christ came into your heart through the Holy Spirit and will never leave you. (Revelation 3:20; 1 Corinthians 12:13, Hebrews 13:5)
 • عیسی مسیح، به وسیله روح خود، در زندگی شما داخل شده است و هرگز شما را ترك نخواهد كرد. (مكاشفه 20:3، اول قرنتیان 13:12 و عبرانیان 5:13 )
 • Your sins are forgiven. (Colossians 2:13, 14)
 • گناهانتان آمرزیده شده است. (كولسیان 13:2و14)
 • You became a member of God’s family and God is your father. Believers are your brothers and sisters. (Galatians 3:26)
 • شما عضو خانواده الهی گردیده‌اید و خدا پدر شما است و ایمانداران خواهران و برادران شما می‌باشند. (غلاطیان 26:3)
 • God now has a spiritual relationship with you. (John 10:10, John 17:2,3)
 • رابطه معنوی شما با خدا برقرار گردیده است. (یوحنا 10:10 و یوحنا 2:17و3)
 • You have eternal life and are ready to act on the plan that God has created for you.
 • دارای حیات جاودانی شده‌اید و مشغول اجرای آن نقشه‌ای خواهید بود كه خدا شما را برای آن آفریده است.
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)< شهادت این است كه خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر او است. آنكه پسر را دارد، حیات را دارد و آنكه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است. این را نوشتم به شما كه به اسم خدا ایمان آورده‌اید تا بدانید كه حیات جاودانی دارید. > (اول یوحنا 5: 11- 13)‏
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.خدا را شكرگزار باشید كه مسیح در زندگی شماست و شما را هرگز ترك نخواهد كرد. بدانید كه از لحظه پذیرش عیسی مسیح، او مطابق وعده‌اش در شما ساكن گردیده است و شما حیات ابدی را یافته‌اید و او هرگز شما را مأیوس نخواهد كرد.‏
If you didn’t feel any changes in you…اگر احساس نكردید كه در شما تغییراتی به وجود آمده است:‏
Do Not Depend on Feelings aloneفقط به احساسات خود متكی نباشید.‏
Your trust should not be on your feelings but on God’s Word and His promises. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word.اعتماد شما نباید بر احساسات شخصی متكی باشد، بلكه بر كلام و وعده‌های الهی. زندگی مسیحیان بر اساس ایمان به خداوند و اعتماد بر وعده‌های او بنا نهاده شده است.‏
This diagram illustrates the relationship between truth (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feelings (the result of our faith and obedience). (John 14:21)عكس زیر نشان می‌دهد كه بین حقیقت، ایمان و احساسات چه ارتباطی وجود دارد.حقیقت یعنی خدا و كلام او، ایمان یعنی پذیرفتن خدا و كلام او و احساسات یعنی عواطف شخصی كه حاصل ایمان به خدا و اطاعت از او می‌باشد. (یوحنا 21:14)‏
The vehicle can go with or without a trailer. But to think that a trailer can make the vehicle move is crazy. It is the same for Christians. We should not trust our feelings. Instead, we should trust in God’s Word and his promises. You should not let your feelings rule over your life. We should live according to our faith and not by what we see. (2 Corinthians 5:7)خودرو، همراه یدك یا بدون آن قادر به حركت می‌باشد. لیكن تصور این كه یدك بتواند خودرو را به حركت درآورد پوچ و بی‌معنی است. همینطور هم مسیحیان نباید بر احساسات و عواطف خود اعتماد و توكل كنند، بلكه اعتماد و توكل آنها باید بر كلام خدا و وعده‌های او متكی باشد. نگذارید احساسات بر زندگی شما حاكم گردد. < زیرا با ایمان زندگی می‌كنیم، نه با دیدار. > (دوم قرنتیان 7:5)‏
Suggestions for Christian Growthراهنمایی‌هایی برای رشد مسیحی
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life. In order to grow in Christ you should practice the following:هرقدر اعتماد و توكل ما بر خداوند بیشتر شود، رابطه ما با مسیح استوارتر می‌گردد و رشد مسیحی حتی در جزئیات زندگی ما زیادتر خواهد شد. این اطمینان خاطر با اجرای دستورات زیر امكان‌پذیر می‌گردد. :‏
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • روزانه به وسیله دعا با خدا گفتگو كنید. ( فیلپیان 6:4)‏
 • To know Him more read God’s Word daily (2 Timothy 3:14-17; Acts 17:11); begin with the Gospel of John.
 • شناخت خود را نسبت به خدا با خواندن مستمر كلام او بیشتر كنید. (دوم تیموتائوس 14:3-17 و اعمال17: 11)‏
 • In everything trust Him and obey God moment by moment. (Luke 6:46-49; John 14:21)
 • در شروع هر كاری، به خداوند توكل نمایید و او را اطاعت كنید. (لوقا 6: 46- 49 و یوحنا 14: 21)‏
 • Deny yourself and live a holy life with the power of the Holy Spirit. (Colossians 2:6; Ephesians 3:14-21; 5:18)
 • نفس خود را انكار كنید و در پاكی و قدرت روح‌القدس زندگی نمایید. (كولسیان 6:2، افسسیان 14:3-21 و 18:5)‏
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • مسیح را با اعمال نیكو و صداقت گفتار خود به دیگران بشناسانید. (متی 18:28-20، دوم قرنتیان17:5 و افسسیان1:4)‏
 • Show love to believers and have fellowship with them. (Hebrews 10:25, Acts 2:42-47)
 • ایمانداران مسیحی را محبت نمایید و با آنها مشاركت و مصاحبت داشته باشید. (عبرانیان 25:10 واعمال 42:2-47)‏
If you are not a member of a church, take the first step and go to the nearest church that teaches and preaches the Word of God. Have fellowship regularly with Christians who know Jesus as their Savior and want His love and will in their life.در صورتی كه عضو كلیسایی نیستید، اولین قدم را بردارید و به نزدیكترین كلیسا كه كلام خدا به درستی در آن موعظه می‌شود رجوع كنید. و بطور منظم با سایر ایماندارانی كه مسیح را منجی خود می‌دانند و اراده مقدس و محبت او را در زندگی اجرا می‌نمایند مشاركت و مصاحبت داشته باشید.‏
آیا نیازمند کمک بیشتری هستید؟
آگر برای ارتباط نزدیکتر با عیسی مسیح نیازمند کمک بیشتری هستید، لطفاً به سایتهای زیر مراجعه نمایید.
www.EveryPersianStudent.com
www.mylanguage.net.au
اگر این کتابچه برای شما مفید بوده، لطفاً آنرا به شخص دیگری بدهید یا این کتابچه را برایش بخوانید. به این ترتیب میتوانید به شخص دیگری نیز کمک نمایید تا شخصاً خدا را بشناسد .
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796