Romanian - English Bi-lingual Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?Aţi auzit vreodată despre cele patru legi spirituale?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.După cum există legi fizice, care guvernează universul fizic, la fel, există legi spirituale, care guvernează relaţia ta cu Dumnezeu.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

LEGEA ÎNTÂI

Dumnezeu te iubeŞte Şi îţi oferă un scop minunat în viaţa ta.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(Toate referinţele biblice conţinute în această broşură trebuie citite, pe cât posibil, din Biblie, în contextul lor.)
God's LoveDragostea lui Dumnezeu
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
God's PlanScopul lui Dumnezeu
[Christ speaking] “I came that they might have life, and might have it abundantly” [that it might be full and meaningful]. (John 10:10)(Iisus a zis:) „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (o via ţă semnificativă, trăită din plin) (Ioan 10:10b).
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Cum se face însă că cei mai mulţi dintre oameni nu trăiesc această viaţă din abundenţă?
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

LEGEA A DOUA

Omul este păcătos Şi DESPĂRŢIT de Dumnezeu. De aceea, el nu se bucură Şi nu cunoaşte nici dragostea lui Dumnezeu nici scopul Lui minunat.

People are SinfulOmul este păcătos
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Omul a fost creat pentru a avea o legătură personală cu Dumnezeu, dar datorită neascultării lui, el şi-a ales o cale proprie, fără Dumnezeu. În felul acesta legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt. Această împotrivire, manifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu, este ceea ce Biblia numeşte păcat.
People are SeparatedOmul este despărţit de Dumnezeu
"But your iniquities have separated you from God; yoursins have hidden his face from you;"(Isa 59:2)„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!“ (Isaia 59:2).
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)„Fiindcă plata păcatului este moartea” (despărţirea de Dumnezeu din punct de vedere spiritual) (Romani 6:23).
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Dumnezeu este sfânt, iar omul este păcătos. O prăpastie adâncă îi desparte. Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă, prin propriile sale eforturi, cum ar fi: o viaţă morală, filozofie, sau religie.
The third law explains the only way to bridge this gap…Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste această prăpastie…
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

LEGEA A TREIA

Iisus Hristos este singurasoluţie oferită de Dumnezeu pentru păcatul omului. Prin El te poţi bucura Şi cunoaŞte dragostea lui Dumnezeu Şi scopul Lui minunat.

He Died in Our PlaceIisus a murit în locul nostru
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8).
He Rose From the DeadIisus a înviat din morţi
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)„Hristos a murit pentru păcatele noastre,…a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea, S-a arătat la cinci sute de fraţi deodată” (I Corinteni 15:3-6).
He Is the Only Way to GodIisus este singura cale spre Dumnezeu
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)„Iisus a zis: ,Eu sunt calea, adevărul şi via ta; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine'” (Ioan 14:6).
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Dumnezeu a creat o punte peste prăpastia care ne desparte de El, trimiţând pe Fiul Său, Iisus Hristos, să moară pe cruce în locul nostru. El a primit pedeapsa plătind pentru păcatele noastre.
It is not enough just to know these three laws... Nu este de ajuns să ştim doar aceste trei legi…
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

LEGEA A PATRA

Fiecare dintre noi trebuie să-L primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor Şi Domn; în acest fel ne putem bucura Şi cunoaŞte dragostea lui Dumnezeu Şi scopul Lui minunat.

We Must Receive ChristTrebuie să-L primim pe Iisus Hristos
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).
We Receive Christ Through FaithÎl primim pe Iisus Hristos prin credinţă
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9).
Jesus said we must all be born again. (John 3:1–8)Când Îl primim pe Iisus Hristos, ne naştem din nou.
(Ioan 3:1–8)
We Receive Christ by Personal InvitationNoi Îl primim pe Iisus Hristos, invitându-L în mod personal să intre în viaţa noastră
[Christ is speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him.” (Revelation 3:20)[Iisus Hristos a zis:] „Iată, Eu stau la uşă şi bat: dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.A-L primi pe Hristos înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în Iisus Hristos cerându-I să intre în vieţile noastre, să ne ierte păcatele şi să ne facă ceea ce ne-a creat să fim. Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce pentru păcatele noastre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită. Noi Îl primim pe Iisus Hristos prin credinţă, printr-un act al voinţei noastre.

Aceste doua cercuri reprezinta doua feluri de vieti:
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

O VIATA SUB
CONDUCEREA EULUI
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

O VIATA SUB
CONDUCEREA LUI
HRISTOS
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Eul se afla pe tronul vietii ‎(Self is on the throne)‎

Hristos este în afara vietii ‎(Christ is outside the life.)‎

Interesele sunt subordinate eului si produc adesea discordie si frustrare ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Hristos se afla pe tronul
vietii ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Eul este supus lui Hristos ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Interesele sunt subordinate lui Hristos si în armonie cu voia lui Dumnezeu ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

În cele ce urmeaza, ti se va explica cum poti sa-L primesti pe Hristos…
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerPOŢI SĂ-L PRIMEŞTI PE HRISTOS CHIAR ACUM, PRIN CREDINŢĂ, EXPRIMATĂ PRIN RUGĂCIUNE.
(Prayer is talking with God)(A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu.)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat atât de cuvintele tale, cât de atitudinea inimii tale. Iată un model de rugăciune:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. „Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îţi deschid inima mea şi te primesc ca Mântuitor şi Domn. Îţi mulţumesc că îmi ierţi păcatele şi îmi dai viaţa veşnică. Ia în stăpânire viaţa mea şi fă-mă aşa cum mă vrei Tu.”
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Exprimă această rugăciune dorinţa inimii tale?
Christ will come into your life as He promised. Dacă da, roagă-te chiar acum şi Hristos va veni în viaţa ta, aşa cum a promis.
How to Know That Christ Is in Your LifeCum poţi să Ştii că Iisus Hristos este în viaţa ta?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)L-ai chemat pe Iisus Hristos să vină în viaţa ta? Conform cu promisiunea Lui din Apocalipsa 3:20, unde se află El acum? Hristos a spus că va veni în viaţa ta. Ar putea El să te înşele? Pe ce te bazezi când ştii că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea? (Pe credincioşia lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său, cu alte cuvinte El Îşi ţine promisiunile)
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.Biblia promite viaţa veŞnică tuturor celor ce-L primesc pe Hristos
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi via ţa veşnică” (1 Ioan 5:11-13).
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Mulţumeşte-I adesea lui Dumnezeu pentru faptul că Iisus este în viaţa ta şi nu te va părăsi niciodată (Evrei 13:5). Poţi fi sigur, pe baza promisiunii Lui, că Iisus Hristos trăieşte în tine şi că ai viaţa veşnică din momentul în care L-ai invitat în viaţa ta. El nu te poate înşela.
Do Not rely on your FeelingsNu te baza pe sentimente…
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Pentru noi, autoritatea supremă este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, şi nu sentimentele noastre. Creştinul trăieşte prin credinţă, prin încredere în statornicia lui Dumnezeu Însuşi şi a Cuvântului Său. Ilustraţia aceasta cu trenul simbolizează relaţia dintre adevăr (Dumnezeu şi Cuvântul Lui), credinţă (încrederea noastră în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui) şi sentimente (un rezultat al credinţei şi ascultării) (Ioan 14:21).
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Trenul este pus în mişcare de locomotivă, şi se va mişca cu sau fără vagonul de la urmă. Totodată ar fi inutil să încercăm să conducem trenul folosind vagonul de la urmă. La fel, noi, ca şi creştini, nu depindem de sentimentele noastre, ci avem încrederea deplină în credincioşia lui Dumnezeu şi în promisiunile Cuvântului Său.
Now That You Have Received ChristACUM PENTRU CĂ L-AI PRIMIT PE IISUS HRISTOS…
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:În momentul în care L-ai primit pe Hristos, prin credinţă, printr-un act al voinţei tale, s-au petrecut mai multe lucruri, printre care:
 • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
 • Hristos a intrat în viaţa ta (Apocalipsa 3:20 şi Coloseni 1:27).
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Păcatele tale au fost iertate (Coloseni 1:14).
 • You became a child of God (John 1:12)
 • Ai devenit un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12).
 • You received eternal life (John 5:24)
 • Ai primit viaţa veşnică (Ioan 5:24).
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Ai început acea relaţie cu Dumnezeu, pentru care El te-a creat (Ioan 10:10; 2 Corinteni 5:17; 1 Tesaloniceni 5:18).
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Îţi poţi imagina ceva mai măreţ decât a-L primi pe Iisus Hristos în viaţa ta? Vrei să-I mulţumeşti lui Dumnezeu rugându-te chiar acum, pentru ceea ce a făcut pentru tine? Mulţumirea adresată lui Dumnezeu reprezintă o dovadă a credinţei tale în El.
To enjoy your new life to the fullest... Pentru a te bucura din plin de noua ta viaţă în Hristos, iată câteva…
Suggestions for Christian GrowthSFATURI PRACTICE PENTRU CREŞTEREA ÎN CREDINŢĂ
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following: Creşterea spirituală este urmarea încrederii tale în Iisus Hristos: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Galateni 3:11). Trăirea prin credinţă te va ajuta să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu, în fiecare aspect al vieţii tale. Această încredere va creşte, pe măsură ce:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi
  (Ioan 15:7).
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Citeşti zilnic Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:11) - începe cu Evanghelia după Ioan.
 • O bey God moment by moment. (John 14:21)
 • Asculţi de Dumnezeu clipă de clipă (Ioan 14:21).
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Îl prezinţi pe Hristos altora, prin modul tău de viaţă şi prin cuvintele tale (Matei 4:19; Ioan 15:8).
 • T rust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)
 • Te încrezi în Dumnezeu în fiecare aspect al vieţii tale
  (1 Petru 5:7).
 • H oly Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness. (Galatians 5:16,17; Acts 1:8)
 • Îi permiţi Duhului Sfânt să-ţi umple şi să-ţi conducă viaţa, pentru a-L putea mărturisi şi altora pe Hristos (Galateni 5:16-17; Faptele Apostolilor 1:8).
Fellowship in a Good ChurchPĂRTĂŞIA CU ALŢI CREŞTINI ÎNTR-O BISERICĂ
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu neglijăm părtăşia cu alţi creştini (Evrei 10:25) . Mai mulţi cărbuni ard împreună cu o flacără mai puternică. Dacă scoţi un cărbune din foc, izolându-l pe vatra rece, el se va stinge. La fel se întâmplă şi cu relaţia ta cu alţi creştini. Dacă nu obişnuieşti să mergi încă la o biserică, te invităm chiar acum să faci acest pas! Caută o biserică din apropiere, în care Hristos este onorat şi în care Cuvântul lui Dumnazeu este explicat cu claritate. Poţi începe chiar din această săptămână.
Dacă informaţiile din această broşură ţi-au fost de folos, nu ezita să le împărtăşeşti şi altora
If this article has been helpful to you, please give it or read it to someone else. This way you might help another person come to know God personally.Dacă această broşură te-a ajutat în vreun fel, te rugăm să împărtăşeşti conţinutul ei şi cu alte persoane. În acest fel ai putea ajuta pe altcineva să Îl cunoască pe Dumnezeu în mod personal.
CREŞTEREA ÎN CREDINŢĂ
Dacă ai venit la Hristos în mod personal prin această prezentare a Evangheliei, îţi stau la dispoziţie şi alte materiale ajutătoare pentru creşterea în credinţă. Te invităm să vizitezi site-urile de mai jos sau să ne contactezi în scris, prin poştă, sau prin e-mail.
www.everystudent.ro
www.familylife.ro
www.studiubiblic.ro
www.mylanguage.net.au
Pentru informaţii suplimentare, scrieţi la:
Asocia t ia "Alege Via t a"
Aleea Lacul Morii, nr. 3
Sector 6, Bucuresti, România
contact@everystudent.ro
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796