Croatian - English Bi-lingual Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?POZNAJEŠ LI cetiri duhovna zakona?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Kao što postoje fizički zakoni koji vladaju u prirodi, tako postoje i duhovni zakoni koji odrectuju nas odnos Bogom.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

PRVl ZAKON

BOG TE LJUBI I ZA TVOJ ŽIVOT IMA PREKRASAN PLAN

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(Navedene biblijske citate potraži, ako je moguće, u Bibliji)
God's LoveBOŽJA LJUBAV
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)»Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao Svog jedinorodenog
Sina, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima
God's PlanBOŽJI PLAN
[Christ speaking] “I came that they might have life, and
might have it abundantly” [that it might be full and
meaningful]. (John 10:10)
»Ja sam došao da ljudi imaju život i to u izobilju«, izjavljuje Krist, što znači da im život bude potpun i smislen. (lvan 10:10b).
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... A zašto većina ljudi nema izobilan život?
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

DRUGI ZAKON KAŽE

ČOVJEK JE GREŠAN I ODVOJEN OD BOGA, PA NE MOŽE POZNAVATI BOŽJI PLAN ZA SVOJ ŽIVOT NITI ISKUSITI BOŽJU LJUBAV.

People are SinfulCOVJEK JE GREŠAN
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)»Jer su svi sagriješili i izgubili su slavu Božju« (Rimljanima 3:23).
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Čovjek je bio stvoren da živi u zajedništvu s Bogom, ali radi svoje sebične volje odlučio je ići svojim putem, pa je zajedništvo s Bogom bilo prekinuto. Sebičnu volju izraženu buntovnim stavom prema Bogu ili pasivnom ravnodušnošću, Biblija naziva grijeh.
People are SeparatedČOVJEK JE ODVOJEN
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)»Jer je placa za grijeh smrt« (što znaci duhovno odvojenje
od Boga) (Rimljanima 6:23).
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Bog je svet a čovjek grešan. Između Boga i čovjeka nalazi se provalija koja ih razdvaja. Čovjek neprestano pokušava svojim vlastitim naporima (dobrim životom, moralnošću, filozofijom, religioznošću i sl.) doći do Boga i smislena života, ali njegovi su pokušaji bezuspješni.
The third law explains the only way to bridge this gap…Treći zakon nam daje jedino rješenje te dileme...
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

DRUGI ZAKON KAŽE

ISUS KRIST JE JEDINA BOŽJA ZAMJENA ZA ČOVJEKOV GRIJEH. KROZ NJEGA MOŽEŠ SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU LJUBAV I PLAN ZA SVOJ ŽIVOT!

He Died in Our PlaceON JE UMRO ZA NAS
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)»A Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.« (Rimljanima 5:8).
HE ROSE FROM THE DEADON JE USKRSNUO
“He appeared to them (apostles) over a period of forty days and spoke about the kingdom of God." (Acts 1:3)»Apostolima je poslije svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ: ukazivao im se četrdeset dana i govorio im o kraljevstvu Božjem« (Djela 1:3).
He Is the Only Way to GodON JE JEDINI PUT
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)»Isus mu reče: Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim kroz Mene!« (Ivan 14:6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Bog je premostio bezdan koji nas razdvaja, poslavši Svojega Sina, Isusa Krista da umre na križu za naše grijehe.
It is not enough just to know these three laws... Nije dovoljno samo poznavati ta tri zakona...
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

ČETVRTI ZAKON

MORAMO OSOBNO PRIMITI ISUSA KRISTA KAO SPASITELJA I GOSPODINA: TADA MOŽEMO SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU LJUBAV I PLAN ZA SVOJ ŽIVOT.

We Must Receive ChristMORAMO PRIMITI KRISTA
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)»A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime« (Ivan 1:12).
We Receive Christ Through FaithKRISTA PRIMAMO PO VJERI
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)»Milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji. To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao« (Efežanima 2:8-9) .
We Receive Christ by Personal InvitationKRISTA PRIMAMO OSOBNIM POZIVOM
[Christ is speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him.” (Revelation 3:20)[Govori Krist]: »Evo stojim na vratima i kucam, ako tko čuje moj glas i otvori vrata ući ću k njemu« (Otkrivenje 3:20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Prihvatiti Boga znači okrenuti se od sebe k Bogu, pouzdati se da će Krist doći u naš život, oprostiti naše grijehe i učiniti nas onakvim kakvima želi. Nije dovoljno samo razumom prihvatiti činjenicu da je on Božji Sin i da je umro na križu za naše grijehe, ili proći kroz izvjesna čuvstvena iskustva. Isusa Krista primamo po vjeri i to odlukom svoje volje.

Ova dva kruga predstavljaju dvije vrste života:
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

ŽIVOT BEZ KRISTA
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

ŽIVOT S KRISTOM
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Ego (Ja) na prijestolju ‎(Self is on the throne)‎

Krist izvan života ‎(Christ is outside the life.)‎

Interesi koje nadzire naša osobnost obièno završavaju u zbrci i razoèaranju. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Krist na prijestolju života ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Ego (Ja) podložen Kristu ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Interesi pod nadzorom neogranicenog Boga u skladu i svrsi. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

Slijedi objašnjenje kako možeš primiti Krista
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerUPRAVO SADA MOŽEŠ PRIMITI KRISTA VJEROM KROZ MOLITVU
(Prayer is talking with God)(Molitva je razgovor s Bogom)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Bog poznaje tvoje srce i ne zanimaju ga toliko tvoje riječi, koliko stav tvojega srca. Ovako bi, otprilike, trebala izgledati tvoja molitva:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. »Gospodine Isuse, shvaćam da sam živio sebičnim životom i da sam sagriješio protiv tebe. Oprosti mi grijehe. Otvaram svoj život i primam te kao Spasitelja i Gospodina. Nadziri moj život. Učini me onakvim kakvim želis.«
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Iskazuje li ta molitva želju tvojeg srca?
Christ will come into your life as He promised. Ako iskazuje, moli tu molitvu upravo sada i Krist će ući u tvoj život kao što je i obećao.
How to Know That Christ Is in Your LifeKAKO MOŽES ZNATI DA JE KRIST U TVOJEM ŽIVOTU?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)Jesi li primio Krista u svoj život? Prema Otkrivenju 3:20, gdje se Krist nalazi upravo sada? Krist je rekao da će ući u tvoj život. Može li te on prevariti? Onda, gdje je? Po čijem autoritetu znaš da je Bog odgovorio na tvoju molitvu? (Na temelju istinitosti samoga Boga i njegove Riječi) .
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.BIBLIJA OBEĆAVA VJEČNI ŽIVOT ONIMA KOJI PRIME KRISTA
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)»A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život, tko nema Sina Božjega nema života. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život vječni« (1. Ivanova 5:11-13).
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Što češće zahvaljuj Bogu da je Krist u tvojem životu i da te nikada neće ostaviti (Hebrejima 13:5). Možeš znati da Krist prebiva u tebi i da imaš život vječni, od prvog trenutka kada si ga upoznao na temelju njegova obećanja. Nikada te neće prevariti.
What about feelings?Što je s osjecajima?
Do Not rely on your FeelingsNE OSLANJAJ SE NA OSJEĆAJE
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Naš je autoritet obećanje Božje Riječi, a ne osjećaji. Kršćani žive po vjeri, u osobnu pouzdanju u Boga i njegovu Riječ. Ovaj crtež predočuje vezu između činjenice (Bog i njegova Riječ ), vjere (našeg pouzdanja u Boga i njegovu Riječ) i osjećaja (rezultat naše vjere i poslušnosti) (Ivan 14:21).
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Lokomotiva će se kretati sa ili bez vagona. Nemoguće je da vagoni vuku lokomotivu, već lokomotiva vuče vagone. Isto je s nama kršćanima, ne smijemo se osloniti na osjećaje već se moramo vjerom pouzdati u Boga i u njegova obećanja opisana u Bibliji.
Now That You Have Received ChristŠTO SADA, KAD SI PRIMIO KRISTA?
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:U trenutku kad si na temelju vjere primio Krista dogodile su se mnoge stvari, ukljućujući ove:
 • Christ came into your life through the Holy Spirit into your heart. (Revelation 3:20 ; Colossians 1:27)
 • Krist je ušao u tvoj život (Otkrivenje 3:20, Kološanima 1:27)
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Oprošteni su ti grijesi (Kološanima 1 :14).
 • You became a child of God (John 1:12)
 • Postao si Božje dijete (Ivan 1 :12).
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Započeo si nov život za koji te je Bog stvorio (Ivan 10:10b, 2. Korinćanima 5:14, 15, 17).
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Možeš li zamisliti nešto divnije od primanja Krista? Želiš li upravo sada kroz molitvu zahvaliti Bogu na svemu sto je učinio za tebe? Činom zahvaljivanja Bogu očituješ svoju vjeru.
What now?A što sada?
Suggestions for Christian GrowthPRIJEDLOZI ZA KRŠCANSKI RAST
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following: Duhovni rast proizlazi iz pouzdanja u Isusa Krista. »Pravednik će živjeti od vjere« (Galaćanima 3:11). Život vjere omogućit će ti da se sve više pouzdaješ u Boga u svakoj sitnici života i da primjenjuješ sljedeće:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Da svakog dana priđeš Bogu u molitvi (Ivan 15:7)
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Da svaki dan čitas Božju Riječ (Djela 17:11) - započni s Evandjeljem po lvanu.
 • Obey God moment by moment. (see John 14:21)
 • Da neprestalno budeš poslušan Bogu (Ivan 14:21).
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Da svjedočiš za Krista svojim životom i riječima (Matej 4:19 i Ivan 15:8).
 • Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)
 • Da se oslanjaš na Boga u svakoj sitnici svojega života (1. Petrova 5:7).
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Da dopustiš Svetom Duhu da nadzire tvoj svakodnevni život i da ti silu potrebnu za svjedočenje (Galaćanima 5:16, 17 i Djela 1:8).
Fellowship in a Good ChurchVAŽNOST KRŠĆANSKOG ZAJEDNIŠTVA
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
U Hebrejima 10:25 apostol Pavao opominje nas da ne zaboravimo zajedničkog sastanka... već da sokolimo jedan drugoga... Nekoliko grana zajedno lijepo gori, ali izvadite li jednu iz vatre, brzo će se ugasiti. Isto je s tvojim zajedništvom s drugim kršćanima. Ako ne posjećuješ Crkvu gdje se slavi Krist i propovijeda njegova Riječ, preuzmi inicijativu i pridruži se ljudima koji su takođjer primili Krista kao svojeg Spasitelja i iskusili njegovu ljubav.
AKO TI OVAJ TRAKTAT NESTO ZNACI, ILI AKO TI JE OSOBNO POMOGAO, MOLIMO TE DA GA NEKOME PROCITAŠ ILI DARUJEŠ
Milijuni traktata »Poznaješ li četiri duhovna zakona« otisnuti su i podijeljeni širom svijeta. Posljedak je to da je stotine tisuća ljudi došlo do osobnog zajedništvas Bogom, koje im je omogućeno kroz njegova Sina, Isusa Krista. Otkrili smo da većina ljudi kada stvarno razumiju, žele postati kršćanima. Ako vam je ovaj traktat bio od pomoći, potičemo vas da nam pišete. U izdanju »Nada i Život« dostupni su vam materijali koji će vam pomoći da očvrsnete u vjeri u naseg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
Prijevod: dr. Branko Lovrec
Lektura: Nenad Miodrag
Kutnjacki put 11, 10110 Zagreb, CROATIA
nada-i-zivot@zg.htnet.hr
www.vrlovazno.com
www.obiteljskizivot.com
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796