Turkish - English Bi-lingual Tract

Are you wanting to know God personally?Tanrı’ yı Kişisel Olarak Tanımak ister Misiniz?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Evreni yönlendiren Fiziksel Kurallar olduğu gibi. Tanrı ile ilişkimizi yönlendiren Ruhsal Kurallar vardır.
1

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

TANRI SiZi SEViYOR VE YAŞAMINIZ iÇiN HARiKA BiR PLANI VAR.

God's LoveTANRI'NIN SEVGiSi
“God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him.” (1 John 4:16)“Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. ” (1 Yuhanna 4:16)
God's PlanTANRI'NIN PLANI
[Jesus says] “I have come that they might have life, and have it to the full.” (John 10:10)İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." (Yuhanna 10:10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?
Because…Çünkü…
2

PEOPLE ARE SINFUL AND HAVE FALLEN AWAY FROM GOD. BECAUSE OF THIS, THEY CANNOT KNOW AND APPLY HIS LOVE AND HIS PLAN FOR THEIR LIFE.

2

iNSAN GÜNAHLIDIR VE TANRI'DAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR. BU NEDENLE TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMI iÇiN OLAN PLANINI BiLEMEZ VE UYGULAYAMAZ.

People are SinfuliNSAN GÜNAHLIDIR
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23)
GOD IS HOLYTANRI KUTSALDIR
“… for it is written: Be holy, because I am holy.” (1 Peter 1:16)“Kutsal olun, çünkü ben Kutsalım.” (1 Petrus 1:16)
PEOPLE HAVE FALLEN SHORTiNSAN TANRIDAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)“Günahın ücreti ölümdür...” (Tanrı 'dan Ruhsal Kopuş) (Romalılar 6:23)
The diagram above shows the condition between a holy God and sinful people. There is a striking gap between the two. The arrows symbolize the efforts of sinful people trying to reach God and the abundant life He offers. These efforts may take the form of people doing good works in an attempt to win favour from God, running from philosophy to philosophy trying to find something, or the form of a religious belief. People were created to be in a love relationship with God. But as a result of their stubbornness and selfishness, they have chosen to go their own separate way. Because of this, their relationship with God has been broken.Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.Oklar ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir. Bu çaba Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir. İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.
The third law explains the only way to bridge this gap...Üçüncü Kural bize aradaki bu ayrılığı kapatacak tek yolu açıklamaktadır...
3

JESUS CHRIST IS GOD'S ONLY SOLUTION FOR THE REMOVAL OF OUR SIN. ONLY THROUGH HIM CAN WE KNOW AND EXPERIENCE HIS LOVE AND PLAN FOR OUR LIVES.

3

iSA MESiH iNSANIN GÜNAHINI ORTADAN KALDIRMAK iÇiN TANRI'NIN SAĞLADIĞI TEK ÇAREDiR. ANCAK O'NUN iLE TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMIMIZ iÇiN OLAN PLANINI BiLEBiLiR VE UYGULAYABiLiRiZ.

HE DIED IN OUR PLACEO BiZiM YERiMiZE ÖLDÜ
The Birth of Jesusİsa'nın Doğumu;
Jesus is the only person in history to come into the world after creation who does not have a father. Before Mary had ever even been touched by a man the Spirit of God gave his Word to her. While God’s Word was still being spoken by the Prophets, a person came in bodily form to save the human race. For this reason Jesus, who is God’s Glory, Spirit and Word, is known as God’s son.İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı’nın meleği ona görünüp şöyle dedi: “Korkma Meryem! Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin.Gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.Kendisine, ‘Yüceler Yücesinin oğlu’ denecek.” İşte o güne dek Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken, bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmistir.
“How will this be,” Mary asked the angel, “since I am a virgin?” The angel answered, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.” (Luke 1:34‑35)“Meryem meleğe, “Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Luka 1:34‑35)
THE SACRIFICIAL LAMBKURBAN KUZUSU
Because of his love for God, Abraham was going to sacrifice his only son to God. However God provided a sacrificial lamb, so that Abraham’s son could live. This is the earliest example of what God does for us. Jesus is the lamb who was sacrificed so that those who accept his sacrifice can live. In order to save us from the punishment of sin, God the Most High gave up His only Son for us, just as His Word said He would. In this way, the word of salvation came to us.İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİHin bizim için yapacağının öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH'i bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.
The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!” (John 1:29) Yahya ertesi gün isa'nın kendisine do g ru geldi g ini görünce s öyle dedi. "i s te dünyamn günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna l:29)
“But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 5:8)“Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8
HE ROSE FROM THE DEADÖLÜMDEN DiRiLDi
“For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Peter, and then to the Twelve.” (1 Corinthians 15:3‑6)“Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikilere göründü. ” (1 Korintliler 15:3‑6)
HE IS THE WAY TO GODTANRI'YA GiDEN YOL
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)İsa ona "YOL, GERÇEK ve YAŞAM benim dedi."
(Yuhanna 14:6)
“For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16)"Cünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi, Öyleki O'na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16)
It is not enough just to know these three laws...Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor…
4

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

iSA MESiHİ RABBiMiZ VE KURTARICIMIZ OLARAK KABUL ETMELiYiZ. BUNDAN SONRA TANRI'NIN SEVGiSiNi VE YAŞAMIMIZ iÇiN OLAN PLANINI BiLEBiLİR VE UYGULAYABiLİRiZ.

WE MUST ACCEPT JESUSiSA MESiH'i KABUL ETMELiYiZ
“"Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God.” (John 1:12)“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocuklan olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12)
WE ACCEPT JESUS BY FAITHiSA MESiH'i iMAN YOLUYLA KABUL ETMELiYiZ
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)“İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.” (Efesliler 2:8-9)
We are born again when we accept Jesus into our lives.
(Read John 3:1-8)
İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. (Yuhanna 3:1‑8'i okuyun)
WE MUST INVITE HIM PERSONALLYiSA MESiH'i KiSiSEL OLARAK ÇAĞIRMALIYIZ
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)İsa soyle diyor: “İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim” (Esinleme 3:20).
To accept Jesus means to turn from our own ways (repent) and to completely trust Him to enter our lives, forgive us our sins and make us the kind of person He wants us to be.İsa'yı kabul etmemiz demek kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz demektir (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusuda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.
It is not enough to just logically accept that He is God’s Son and that He died for us. It’s also not enough to accept Him with just our feelings. We must accept Jesus with a faith that is the result of our desire.Mantık yolu ile Mesih'in Tanrının diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESiH'i ancak irademizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz

iKi DAiRE, iKi AYRI YASAMI SiMGELEMEKTEDiR
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

BEDENDEKl YASAM
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

MES_HTEK_ YASAM
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Benlik yasam tahtında ‎(Self is on the throne)‎

Mesih yasamın dısında ‎(Christ is outside the life.)‎

Bütün ilgi alanları benlikçe yönlendirildiginden bir karmasa var ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Mesih yasam tahtında. ‎(Christ is in the life and on
the throne.)‎

Benlik tamamen Tanrı sözü olan Mesihe boyun egmis. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Bütün ilgi alanları Mesihe yöneldigi için kisinin yasamında Tanrı planı dogrultusunda bir düzen görülüyor ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

Bundan sonraki bölüm isa Mesih'i nasıl kabul edeceginizi açıklıyor:
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

NOW YOU CAN BY FAITH ASK JESUS INTO YOUR LIFEiSA MESiHi ŞiMDi iMAN iLE DUA EDEREK YAŞAMINIZA ALABİLİRSİNİZ
(Prayer is talking with God)(Dua Tanrı ile konuşmaktır)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Tanrı yüreğinizi biliyor; ağzınızdan çıkan sözlerden çok, yüreğinizdeki düşüncelere önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamımıza çagırmamız için bir iman duasıdır.
“Dear Lord, I need you. Because of your love for me, you gave yourself as a sacrifice to pay for my sins. Because of this I want to give you eternal thanks. Now I want to open the door of my heart to you and accept you as my Lord and Saviour. I want to thank you because you have forgiven my sins and given me eternal life. Take control of my life and make me the kind of person you want me to be. Amen.”“Sevgili Rabbim, sana gereksinim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarımın karşılığı olarak kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap.” AMİN
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?
If it does, you can invite Jesus into your life right now with this prayer. Just as He promised, He will come into your life right this moment.Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH'i yaşamınıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o anda yaşamınıza gelecektir.
HOW CAN YOU BE SURE JESUS IS IN YOUR LIFE?iSA MESiHiN YAŞAMINIZDA OLDUĞUNU NASIL BiLEBiLiRSiNiZ
When you prayed did you really receive Jesus into your life?Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH'i yaşamınıza kabul ettiniz mi?
According to the word that Jesus has given in Revelation 3:20, where is He now? He says He will come into your life. If He says it, will He lie?İsa Mesih Vahiy 3:20'de verdiği söze göre sizinle ilişki amacı ile şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer o söylüyorsa yalan olabilir mi?
In relation to Jesus coming into your life, how do you know your prayer was answered? (Based on the trustworthiness of God and His Word. In anything He says He will hold to His Word.)İsa'nın yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı'nın kendisine ve sözünün güvenilirliğine dayanarak, başka bir deyişle Tanrı verdiği sözünü tutar.)
THE BIBLE PROMISES LIFE TO THOSE WHO ACCEPT JESUSKUTSAL KiTAP iSA'YI KABUL EDENE YAŞAM SÖZÜ VERiYOR
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)“Tanıklık ta şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.”(l Yuhanna 5:11‑13)
Continually thank God that Jesus is in your life and that He will never leave you.İsa Mesih’in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı'ya sürekli olarak teşekkür edin.
“Never will I leave you; never will I forsake you.” (Hebrews 13:5)“Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”(İbraniler 13:5)
On the basis of His word you can know that Jesus is in your life and that He has given you eternal life. Never forget that God will never deceive us.O'nun sözünün doğrultusunda Mesih'in sizde yaşadığını ve daha O'nu davet ettiğiniz anda size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz. Unutmayın Tanrı bizi hiç bir zaman aldatmaz.
An important reminder...Önemli bir uyan
DO NOT RELY ON FEELINGSYAŞAMINIZI DUYGULAR YÖNETMESiN
A person who believes in Jesus must believe in God and His word. The diagram below demonstrates the difference between Fact (God and His word), Faith (trust in God and His word), and Feelings (the results of our faith and obedience). (John 4:21).Mesih'e inanmış olan kişi Tanrı’nın Kendisine ve Sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman (Tanrı'ya ve Sözüne güvenimiz) ve Duygu (İman ve Sözdinlerliğimizin sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21).
The truck is able to move without the trailer. But you would not even think of pulling the truck with the trailer. A person's relationship with Jesus is just like this. To do something based on feelings is like trying to move the truck with the trailer. A person who is in Christ must completely trust God and His Word.Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksızın gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek herhalde düşünülmez bile. Bu örnekte olduğu gibi Mesih'teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyonet sürmeye benzer. Mesih'teki kişi tamamen Tanrı'ya ve Sözü'ne güvenmelidir.
NOW THAT YOU HAVE RECEIVED CHRISTŞiMDi iSA MESiH'i KABUL ETTiNiZ.
The results of this are:Bunun Sonucunda
 • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
 • İsa yaşamınıza geldi. (Vahiy 3:20 ve Koloseliler:27)
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Günahlarınız bağışlandı. (Koloseliler 1:14, 2:13)
 • You became a child of God. (John 1:12) (Oh what a great love you have been united with!)
 • Tanrı'nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) (Yani o denli yakın bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki…!)
 • You received eternal life (John 5:24)
 • Sonsuz Yaşamı elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Tanrı'nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10, 2 Korintliler 5:17, 1 Selanikliler 5:18)
In this case can anything be better than to accept Jesus Christ? Would you like to now pray a short prayer to God to thank Him for what He has done for you?Bu durumda İsa Mesihi kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Tanrı'nın bizim için yaptıklarından ötürü şimdi bir kısa dua ile O'na teşekkür sunmak ister misiniz?
By praising Him you are expressing your faith.O’na hamt etmekte aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.
RECOMMENDATIONS FOR YOU TO MATURE IN CHRISTiSA MESiHTE OLGUNLAŞMANIZ iÇiN ÖNERiLER
Maturity in the Spirit is a result of continuous reliance on Jesus.Ruhta olgunlaşma isa Mesih'e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.
“The righteous will live by faith.” (Galatians 3:11)"İmanla aklanan insan yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11)
The life of faith helps you to trust in the Lord with every detail more and more each day, and also to begin practising the following principles.İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında gün be gün artarak Rab'be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Hergün Rab'be dua edin. (Yuhanna 15:7)
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Rab'bin Sözünü her gün okuyun (Elç. İşl. 17:11) (Mümkünse İncil’in Yuhanna bölümünden başlayın)
 • Submit to God each moment. (John 14:21)
 • Tanrı'ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)
 • Testify about Jesus with your words and actions. (Matthew 4:19, John 15:8).
 • Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19, Yuhanna 15:8)
 • Trust God with every detail of your life. (1 Peter 5:7)
 • Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı'ya güvenin.
  (l Petrus 5:7)
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Kutsal Ruh'un sizi yönetimi altında tutmasına ve günlük yaşantınız ve tanıklığınızda güçlendirmesine izin verin. (Galatyalılar 5:16‑17, Elç. İşl 1:8)
JOIN A GOOD FELLOWSHIPiYi BiR TOPLULUĞA KATILIN
God's Word warns us not to forsake meeting together. “Let us not give up meeting together.” (Hebrews 10:25)Tanrı sözü toplanmaları ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. “Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” (İbraniler 10:25)
Logs piled together burn well, but one piece of wood by itself quickly goes out. Our relationship with other believers is like this.Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. işte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.
If you have received the Lord, but have not yet joined a fellowship, don't wait to be asked. Take this responsibility on yourself. Ask about a real fellowship of believers that is close to you that you can join. If this fellowship praises Jesus and follows His Word, decide without reservation to attend regularly.Eğer Rab'bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa (Kilise) katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız geçek bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun. Bu topluluk İsa Mesih'in yüceltildiği O'nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun.
If this article has been helpful to you, please give it or read it to someone else. This way you might help another person come to know God personally.EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN.
DAHA FAZLA YARDIM ISTIYOR MUSUNUZ ?
Eğer İsa Mesih ile daha yakın bir ilişki geliştirmek istiyorsanız lütfen aşagıdaki web sitelerini ziyaret edin:
www.kampusweb.com
www.tanriylayurumek.com
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796