Swedish - English Bi-lingual Tract

Would you like to know God personally?SKULLE DU VILJA LÄRA KÄNNA GUD PERSONLIGEN
1

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

Gud ÄLSKAR dig och har en mening med ditt liv.

God's LoveGUDS KÄRLEK
“God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” (John 3:16 NIV).“Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16 )
God's PlanGUDS MENING
Jesus said, "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful]." (John 10:10)Jesus sa: “Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (Johannes 10:10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Varför saknar då många ett meningsfullt liv?
Because man is sinful and separated from God, he can neither know or experience God’s love or have a real meaning for his life.Därför att människan är syndig och skild från Gud. Pga. Detta kan hon varken veta om eller erfara Guds kärlek och mening med livet.
2

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

Människan UPPLEVER inte Guds kärlek och mening med livet, därför att hon är syndig och skild från Gud.

WHAT IS SIN?VAD ÄR SYND?
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av honom, och gemenskapen bröts. Denna egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är detta Bibeln kallar synd.
WHO HAS SINNED?VEM HAR SYNDAT?
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)“Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.” Romarbrevet 3:23
WHAT IS THE RESULT OF SIN?VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?
"But your iniquities have separated you from your God; your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." (Isaiah 59:2)”Det är era synder som skiljer er från er Gud, era brott får honom att vända sig bort och inte höra.” Jesaja 59:2
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Denna bild vill visa att Gud är helig och människan är syndig och det skiljer demåt, som en djup klyfta. Pilarna illustrerar hur människan ständigt försöker nå Gud. Av egen kraft söker hon fylla sitt liv med mening, tex. Genom goda gärningar, filosofier och religioner – men hon lyckas inte. Alla dessa försök är förgäves, eftersom de inte kan lösa själva syndens problem. Pilarna illustrerar detta.
The third law explains the only way to bridge this gap…Nr 3 visar vägen upp ur klyftan…
3

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

Jesus Kristus är Guds väg till FÖRSONING för människans synd. Endast genom Honom kan du veta att Gud älskar dig och har en mening med ditt liv.

JESUS IS UNIQUEJESUS ÄR UNIK
"The Word (Jesus) became flesh…(John 1:14)“Ordet (Jesus) blev människa…” (Johannes 1:14)
"He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." (Colossians 1:15)“Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.” Kolosserbrevet 1:15
HE DIED IN OUR PLACEJESUS DOG I VÅRT STÄLLE
“God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us” (Romans 5:8).“Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." ( Romarbrevet 5:8 )
"For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God" (1 Peter 3:18)“Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.” (1 Petrusbrevet 3:18)
HE ROSE FROM THE DEADJESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
"God raised this Jesus to life, and we are witnesses of the fact." (Acts 2:32)“Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.” Apostlagärningarna 2:32
"After his suffering, he showed himself many times to these men and gave many convincing proofs that he was alive." (Acts 1:3)“Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.” (Apostlagärningarna 1:3)
He Is the Only Way to GodJESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)"Jesus sade: 'Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.'” ( Johannes 14:6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Gud har överbryggat klyftan som skiljer oss från honom genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö på korset för våra synder i vårt ställe.
It is not enough just to know these three laws... Men det räcker inte att känna till dessa tre sanningar…
4

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

För att uppleva att Gud älskar dig och har en mening med ditt liv måste du personligen ta emot Jesus Kristus som frälsare och herre.

WE MUST RECEIVE CHRIST AS GOD'S GIFT THROUGH FAITHDU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)“Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, lingen skall kunna berömma sig.” (Efesierbrevet 2:8-9)
We Receive Christ by Personal InvitationDU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)[Han kommer då in enligt sitt löfle] “Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom.” (Uppenbarelseboken 3:20)
You, yourself must say "Yes" to to God's invitation. It is not enough to agree with what you think is right or to have an emotional experience.Det är nödvändigt att du själv säger ja till Guds erbjudande. Det räcker inte att samtycka med sitt förstånd eller bara uppleva något med känslan.

Dessa två hjärtan representerar två sätt att leva: ‎(These two hearts represent two kinds of lives:)‎

Här är förhållandet till Gud brutet. Då kan människan inte uppleva Guds kärlek och mening med sitt liv. ‎(Here the relationship with God is broken. Man cannot then experience God's love and plan for his life.)‎

Här är synden som skilde oss från Gud förlåten, och människan får uppleva Guds kärlek och mening med sitt liv. ‎(Here the sin that separated us from God is forgiven and man may experience God's love and plan for his life.)‎

Det följande förklarar hur du kan ta emot Jesus:
‎(The following explains how you can receive Jesus)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerDU KAN TA EMOT JESUS JUST NU I TRO GENOM BÖN.
(Prayer is talking with God)(Bön är samtal med Gud)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Gud ser ditt inre, och han fäster sig inte vid ditt ordval utan vid vad du innerst inne menar Det följande är ett förslag till bön:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. “Herre Jesus, jag behöver Dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot Dig. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot Dig som min Frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara.”
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Skulle du kunna tänka dig att be en sådan här bön?
Christ will come into your life as He promised. Vill du be nu? När du ber uppriktigt, så kommer Jesus in i ditt liv, precis som han har lovat.
WHAT WILL HAPPEN WHEN YOU RECEIVE CHRIST?VAD ÄR DET SOM SKER NÄR DU TAR EMOT JESUS?
The moment that you receive Christ by faith, as an act of the will, many things will happen, including the following:Från den stund du i tro tar emot Jesus, som ett uttryck för din vilja, kommer allt att förändras bla. detta:
• You turn away from your own way when Jesus comes into your life (Revelation 3:20)• Du vänder om från din egen väg när Jesus kommer in i ditt liv. (Uppenbarelseboken 3:20)
• Your sins are forgiven and you become a child of God (Colossians 1:13-14; John 1:12)• Dina synder blir förlåtna och du får vara Guds barn. (Kolosserbrevet 1:13-14; Johannes 1:12)
• You start a new life in fellowship with God, a life not without difficulties, but also full of meaning and purpose ( John 10:10,28)• Då börjar ett nytt liv för dig i gemenskap med Gud, ett liv som inte är utan svårigheter, men fullt av innehåll och mening. (Johannes 10:10,28)
• You are filled with thankfulness to God (Colossians 1:12)• Du fylls med tacksamhet till Gud. (Kolosser-brevet1:12)
HOW CAN YOU KNOW THAT JESUS IS IN YOUR LIFE?HUR KAN DU VETA ATT JESUS ÄR I DITT LIV?
You can know that because God himself has promised it in Revelation 3:20. You can trust Him.Du vet det därför att Gud själv har lovat det enligt Uppenbarelseboken 3:20, och honom kan du lita på
YOU CAN BE CERTAIN THAT YOU HAVE ETERNAL LIFEDU FÅR VARA SÄKER PÅ ATT DU HAR EVIGT LIV
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)“Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.” (1Johannes 5:11-13),
Do Not rely on your FeelingsVAR INTE BEROENDE AV KÄNSLOR
A Christian lives by faith (trust) in God and trusts in His word. It is God's word and promise that is true, not our feelings. But God also lets us experience comfort, peace and joy in our faith in Jesus, sometimes stronger, sometimes less. But even if you don't feel anything, you can be certain that His word is true.Den kristen lever i tro (förtröstan) på Gud och litar på hans ord. Det är Guds ord och löften som är sanna, inte våra känslor, men Gud låter oss också uppleva tröst, frid och glädje i tron på Jesus. Ibland mera starkt, ibland mindre. Även om du ingenting känner, kan du lita helt på att Hans ord håller.
The train (below) illustrates the relationship between fact (God and His word), your faith (trust in God and His word) and the feelings Jesus Christ brings into your life.Tåget (nedan) illustrerar förhållandet mellan sanning (Gud och Hans ord), din tro (förtröstan på Gud och Hans ord) och de känslor som Herren Jesus väcker i ditt liv.
The locomotive can move with or without the passenger car, but it would be hopeless trying to pull the locomotive by the passenger car.Loket kan ta sig fram både med och utan personvagn. Däremot skulle det vara hopplöst att försöka dra tåget med personvagnen.
TO GROW AS A CHRISTIANATT VÄXA SOM KRISTEN
As God's children we will grow. Spiritual growth and character maturity are God's work in us. When we allow His Holy Spirit to move in us and through us, we learn to trust in God more and more in every detail of our life. We also learn to love and to serve our neighbour, both in the church and in society.Som Guds barn kommer vi att växa. Tillväxt och mognad är Guds verk i oss. När vi låter hans helige Ande leva i och genom oss, kär vi oss förtrösta och lita på Gud alltmer i varje del av våra liv. Vi lär oss också att älska och tjäna vår nästa både i församlingen och i samhället.
Our trust grows:Vår tillit växer:
  • when we speak to God every day in prayer (John 15:7)
  • när vi talar med Gud varje dag i bön. (Johannes 15:7)
  • when we let God speak to us through His Word You can start with reading the Gospel of John.
  • när vi låter Gud tala till oss genom sitt ord. Du kan börja med att läsa ett avsnitt i Johannes-evangeliet
  • every day (Colossians 3:16)
  • varje dag (Kolosserbrevet 3:16)
  • when we speak to others about Jesus and our faith. Fellowship with other Christians is essential (Hebrews 10:25)
  • när vi talar med andra om vår tro på Jesus. Gemenskap med andra kristna är livsviktig. (Hebreerbrevet 10:25)
"Logs of wood burn well when together. If you take one aside it will go out""Flera vedträn tillsammans brinner bra. Om man lägger ett åt sidan, slocknar det.”
It is the same with your relationship with other Christians. You need to regularly attend a church or a Christian group where Christ is preached.Sår är det också med ditt förhållande till andra kristna. Du behöver regelbundet besöka en kyrka eller ett samfund där Kristus förkunnas.
You grow in your faith when you have fellowship with others who also have found Jesus Christ.Du växer i tron när du har gemenskap med andra som också har funnit Jesus Kristus.
When you have asked Jesus into your life you can be certain that He lives in you. Give thanks often to God that Jesus is in your life and that He will never leave you.När du har bett Jesus att komma in i ditt liv, kan du vara säker på att han lever i dig. Tacka Gud ofta för att Jesus är i ditt liv och för att han aldrig kommer att lämna dig.
Together with Him you will come to God's kingdom in heaven.Tillsammans med Honom kommer du att komma till Guds rike i himmelen.
If this presentation has been helpful, then let someone else read it.Om det här häftet har varit till hjälp för dig, låt då någon annan ta del av det.
"For we cannot help speaking about what we have seen and heard" (Acts 4:20).”Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” (Apostlagärningarna 4:20)
FÖR ATT VÄXA SOM KRISTEN FINNS YTTERLIGARE MATERIAL:
Agapé Sverige/Sverige för Kristus
Rundelsgränd 2 A
S - 753 12 UPPSALA
018-14 87 11
agape.sweden@telia.com
www.firststepswithgod.com/swe
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796