Yiddish-English Gospel Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?האבן איר געהערט פון די פיר רוחניות געזעצן?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so there are spiritual laws that govern your relationship with the Bashefer Creator.פונקט ווי עס זענען פיזיש געזעצן האט רעגירן די אַלוועלט פון דער פיזיקער, אַזוי עס זענען רוחניות געזעצן וואָס רעגירן דיין שייכות מיט דער באשאפער.
1

The Oybershter loves you and has a wonderful plan for your life

דער אויבערשטער ליבט דיך און האט אַ ווונדערלעך פּלאַן פֿאַר דיין לעבן

1
Scripture references contained in this document should be read in context from the Bible whenever possible. These written quotations are from the Tanakh Orthodox Hasidic Yiddish Bible. Recommended to be read in the document in the context in which they are written, if possible.אַנטהאַלטן געשריבן ינסטראַקשאַנז אין דעם דאָקומענט, איר זאָל אויב מעגלעך אין לייענען קאָנטעקסט פון שטייט געשריבן! הציטוטים בקטע זה הינם מן תנ"ך ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל. מומלץ לקרוא א ותם בהקשר לקטע בו הם כתובים, אם ניתן.
The Love of the Basheferדאס ליבשאפט פון דעם באשאפער
“I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness..” (Jeremiah 31:3) יאָ, אייביקע אהבה האָבּ איך דיך ליב, דעריבער מיט ליבשאפט ציט מיך צי דיר מיט גנאד [חֶסֶד]. (ירמיה 31:3)
The Plan of the Basheferדער פלאן פון דער באשאפער
“You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.” (Psalm 16:11)וועסט מיך דעם וועג דעם אֹרַח חיים; שׂבע [זען שׂבע ישעיה 53:11] שׂמחות איז פאר דיין פנים, נעמות [נעים] אין דיין ימין [זען ימין האדון משיח, תהלים 110:1] נצח (תהלים 16:11).
(Kitvei HaKodesh Scripture elsewhere calls this a full and meaningful or abundant life.)(כתבי הקודש רופט דעס אַ גאַנץ און פולפיללינג לעבן.)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... פאר וואָס איז עס אַז רובֿ מענטשן טאָן נישט דערפאַרונג די שעפעדיק לעבן? ווייל
2

Every person is sinful from Chet Kadmon. There is now between us and our Bashefer a great tehom without any bridge. It is the sin of my nature. This means the chet kadmon fall in me.

יעדער מענטש איז זונדיק, פון חטא קדמון. עס איז אצינד צווישן אונדז און אונדזער באשאפער א גרויסער תהום אהן קיין בריק. עס איז זינד פון מיינע טבע. דאס הייסט חטא קדמון פאל, אין מיר.

2
People are Sinfulיעדער מענטש איז זונדיק
“See, this only have I found, that HaElokim has made Man upright; but they have sought out many schemes.” (Kohelet 7:29)ראה, דאָס אַליין האָב איך מצא, אַז האלוקים האָט עשה הָאָדָם יָשר, אָבער זיי האָבן בקש חִשבנות רבים. (קהלת 7:29)
“For there is not a just man upon the earth, that does good, and sins not.” (Kohelet 7:20)ווארעם נישטא אַ מענטש אדער צדיק אויף ערד וואס זאָל טאָן לויטער גוטס, און נישט זינדיקן. (קהלת 7:20)
People are separated from the Bashefer Creatorמענטשהייט איז צעשיידט פון דער באשאפער
The arrows show that between Hashem HaElokim HaKadosh and sinful man stands a great abyss of separation without a bridge.די פיילן ווייזען אז צווישן ה' הָאֱלֹקִים הַקָּדוֹש און זינדיקע מענטשן שטייט אַ גרוסער תהום פון צעשיידונג אָן אַ בּריק.
Although the goal of life is Chavrusashaft fellowship with the Bashefer Creator, Man is sinful and separated from the Bashefer Creator; thus he cannot know and experience the Bashefer Creator’s love and plan for his life.הגם דער תכלית החיים איז חברותאשאפט מיט דער באשאפער, מענטשהייט איז חוטֵא, פון חטא קדמון, און פון דער אויבערשטער צעשיידט אַזוי ער פעלט דאס נאנטקייט און ער קען נישט האבן "ישועה" דערקענטעניש, און קענען נישט דערפאַרונג די ליבע און די פלאַן פון דער באשאפער פֿאַר זיין לעבן.
People have gone after closeness and personal knowledge of Hashem and have not attained this knowledge, because they seek the abundant life through their own efforts, ethics, philosophy, justification with Hashem according to our merit of mitzvahs, etc.מענטשן האבן נאכגעגאנגען נאנטקייט און פערזענלעך דערקענטעניש פון ה' און האבן נישט דערגרייכט דעם דערקענטעניש, ווייל זיי זוכן די שעפעדיק לעבן דורך זייער אייגן השתדלות, עטיקס, פֿילאָסאָפֿיע, רעכטפארטיקונג מיט ה' לויט זיין צדקות פון מצוות, אאז"וו.
“But we are all as an unclean thing, and all our righteousness (merits) are as filthy rags….” (Isaiah 64:6) און מיר זיינען געווארן אומריין (טמא), און אפילו אונדזערע מצוות זענען ווי שמאציגע בגדים. (ישעיה 64:6)
The third law gives us the only answer to the dilemna, and that answer is the bridge of Chavrusashaft that the Bashefer Creator made over the Abyss of Separation between Mankind and Hashem.די דריט געזעץ גיט אונדז די בלויז ענטפֿערן צו דעם דילעמע, וואס איז די בריק פון חברותאשאפט אַז דער באשאפער געמאכט איבער דעם תהום פון צעשיידונג צווישן מענטשהייט און ה'.
3

The kaporah and my temurah substitute: the Moshiach Ben Dovid is the only provision of the Oybershter for the sin and aveiros of Mankind. Through him you can have the experience of the love of Hashem and know the plan of your life.

הכפרה און מיין תמורה: די משיח בן דוד איז דער איינסיקסטער וואס פארהאנדלער פון דער אויבערשטער פאר די זינד און עבירות פון מענטשהייט. דורך אים קענט איר האבן די דערפאַרונג פון די ליבע פון ה' און וויסן די פּלאַן פון דיין לעבן.

3
To reiterate, the Bashefer Creator is holy and Mankind is sinful, and a great chasm or abyss of separation makes a divide between the two. Mankind is trying to bridge this gulf. However, the Oybershter Himself has made a bridge for us over the chasm which separates Him and us.צו יבערכאַזערן, דער באשאפער איז הייליק, און מענטשהייט איז זינדיק, און אַ גרוסער תהום פון צעשיידונג אָן א בריק שטייט צוישן די צוויי. מענטשהייט האט נישט גובר איבער דעם ריס. אבער, דער אויבערשטער האט געמאכט אַ בריק פֿאַר אונדז איבער דער תהום אַז אפשיידן אים פון אונדז.
He sent the Oybershter’s Son and named him in advance Yeshua (Zechariah 3:8; 6:11-12; Ezra 3:8), a sign of redemption, a sign name of the coming Redeemer. The Malach had given him the name Yeshua, which the same name (“namesake”) Zecharyah had indicated already, a name given 500 years prior when there is the return from the Golus Babel through Yehoshua Ben Yehotzadak or Yeshua (Kohen Gadol about 515-490 BCE). This is “namesake” of Yeshua Ben Dovid the Adon Kohen l’olam al divrati Melki-Tzedek and our Moshiach to terminate the Golus of sinful estrangement from the Bashefer (see Zechariah 3:8; 6:11-12; Ezra 3:8; Psalm 110:1-4)ער האט געשיקט די זון פון די אויבערשטער, און האט אים געגעבען דעם נאמען ישוע (א סימן פון גאולה), א סימן נאמען פון לבאות הגאול [זען זכריה 6:11-12 3:8 און עזרא 3:8]. דער מלאך האט אים געגעבען דעם נאמען ישוע, וואס דער זעלבא נאמען ("נֵימְסֵיק") האט זכריה שוין א נאמען געגעבען 500 יאר פריער ווען מען איז צריק געקומען פון גלות בבל דורך יהושע בן יהוצדק אָדער ישוע (הכהן הגדול וועגן 515-490 לפסהנ). דאס איז "נֵימְסֵיק" ישוע בן דוד אדון כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק און אונדזער משיח צו פארענדיקן די גולת פון זינדיק ייליאַניישאַן פון די באשאפער. [זען זכריה 3:8; 6:11-12 ; עזרא 3:8; תהלים 1-4 :110]
(Zechariah 12:10) And I will pour upon the Beis Dovid and upon the inhabitants of Yerushalayim, the Ruach of Chen and of Tachanunim; and they shall look upon Me Whom they have pierced, and they shall mourn for Him (Ben Dovid, Whose Beis shall be like Elokim, Zechariah 12:8) as one mourns for his yechid, and shall grieve in bitterness for Him, as one that is in bitterness for his bechor (see I Chron 21:17; II Samuel 18:9 Ben Dovid pierced on a boim).אוּן איך וועל גיסען אויף בּית דוד [זען בּית דוד, ישעיה 7:14 [ אוּן אויף די יושבי ירושָלַיִם, רוּחַ חֵן אוּן געבעט, אוּן זיי וועלן קיקען אויף מיר [זען זכריה 1:8,11; 12:8] וואָס זיי האָבּן דורך געשטאכען [זען במדבר 25:8; און זען "וְהוּא מְחלָל מִפְשָעֵנוּ", ישעיה 53:5], אוּן וועלן וויינען און מתאבל זיין אויף אים ווי מען טרוערט אויף אַ בן יָחִיד, אוּן זיך פארביטערען נאָך אים, ווי מען איז פארביטערט נאך אן ערשט געבארן זון נאָך אַ בְּכוֹר [זען דברי הימים א 21:17 בן דוד דקר אויף בוים שמואל ב 18:9].
Hinei, Seh HaElokim (Isaiah 53:7), see the Lamb of Hashem.הנה שה האלוקים, זע דאס לאמעלע פון ה'
This is my substitute, this is my kaporah. This one goes to death and I go to Life, because all who rely on works of the Torah and on their own righteousness of the Torah are under a curse. For cursed is everyone that consents not in all that stands written in the Sefer Torah to do it (Devarim 27:26; 21:23).זה תמורתי זה כפרתי. זה ילך למיתה ואני אלך לחיי. ווארים אלע פארלאזן זיך אויף מעשים פון דער תורה און אויף מיין אייגענער צדקות פון דער תורה זענען אונטער א קללה ווייל פארשאלטן איז יעדער איינער וואס באשטייט נישט אין אלצדינג וואס סע שטייט געשריבן אין דעם ספר תורה צו טאן עס. (דברים 27:26 21:23).
But cursed is everyone that hangs on a Boim. Moshiach is become a curse for us. Moshiach's Boim is our own. Moshiach carried our Boim for us and has become our bridge to Hashem, our Tree of Life, Etz Chayim, which was forfeited and found in him (Genesis 3:22). Moshiach and His Restoration from the dead proves that the kaporah that Yeshua gave is valid and desirable to Hashem.אבער פארשאלטן איז יעדער איינער וואס הענגט אויף א בוים. משיח איז געווארן א קללה פאר אונדז. משיח'ס בוים איז אונדזער אייגן. משיח האט אויף זיך גענומען צו טראגען דעם בוים פאר אונדז און איז געווארן אונדזער בריק צו ה',אונדזער עץ חיים וואס איז געווען פארלוירן (בראשית 3:22) און איז געפונען געווארן אין אים. משיח און זיין אויפשטיין פון טויט ווייזט אז דם הכפרה וואס ישוע האט געגעבען איז אהנגענומען געווערען (רצויה) צו ה'.
(Isaiah 53:10-11) Yet it pleased Hashem to bruise him; He hath put him to suffering; when Thou shalt make his nefesh an asham offering for sin, he (Moshiach) shall see zera [see Psalm 16 and Yn 1:12 OJBC], He shall prolong his yamim (days) and the chefetz Hashem (pleasure, will of Hashem) shall prosper in his [Moshiach's] hand. He [Hashem] shall see of the travail of his [Moshiach's] nefesh, and shall be satisfied; by knowledge of him [Moshiach] shall Tzadik Avdi [My Righteous Servant, Moshiach, Zecharyah 3:8, Yirmeyah 23:5; Zecharyah 6:11-12, Ezra 3:8 Yehoshua, Yeshua shmo] will justify many; for he [Moshiach] shall bear their avon (iniquities). [T.N. This v.11 says Yitzdak im Hashem through Moshiach](ישעיה 53:10-11) אָבער ה' האָט אים געוואלט לאזען סימנים פאר זיינע יסורים [זען דכא ישעיהו 53:5], צו החלי [חלה]; אויבּ זייַן נֶפֶש ["נֶפֶש" פוּן משיח] מאכען זיין נפש פאר אַן אָשָם [זען ויקרא 14:12], ער זאָל זען זֶרַע, ער מארוך יָמִים זיין [זען תחית המשיח, תהלים 21:5, "אֹרֶך ימים"], און דער חֵפֶץ ה' דורך זייַן יָד זאָל צלח. 11 ווי אַ רעזולטאט פוּן דאס מוטשען פוּן זייַן נֶפֶש, וועט ער [ה'] זען און ישבּע [שבע]; דורך דַּעַת [זען יוחנן 14:9] פוּן אים [משיח] וועט מייַן עֶבֶד צַדִּיק יצדּיק [צדק] רבּים [זען רומ' 5:1], און זייערע עוֹנוֹת וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 53:4]
Hashem would be unjust not to pay the paymaster's bill in the Day of Reckoning. It is not right the paymaster to withhold earnings on payday.ה' וואלט געווען אומיושרדיק נישט צו באצאלן די חשבון אין דער טאג פון באצאהלונג. ס'איז נישט רעכט צו צוריקהאלטן פארדינסטן אויף צאלטאג.
The wages of the sin is deathדער לוין פון דער זינד איז דער טויט
In just mercy Moshiach paid our debt. Moshiach Himself has carried away our sin in his body on the Boim. He is our bridge to Hashem.אין צֶדֶק מיט רחמנות האט משיח באצאלט אונדזער חוב. משיח אליין האט אוועקגעטראגן אינזער זינד אין זיין גוף אויף דעם בוים. ער איז אונדזער בריק (גשר) צו ה…'
The bridge of Chavrusashaftדי בריק פון חברותאשאפט
The Oybershter has not changed his blood atonement demand (Vayikra 17:11). But since the Churban, Hashem has satisfied His demand for blood kaporah from a later source (see Zechariah 13:1; I Chronicles 21:17; Daniel 9:24-27; II Samuel 18:9; Zechariah 12:8-10)דער אויבערשטער האט נישט געבייטן זיין דם הכפרה פאָדערונג (ויקרא 17:11). אבער זינט די חורבן, ה' האט לאָזן זיין דם הכפרה פאָדערונג פאר אונדזער זינד פון א שפּעטער מקור (זכריה 13:1 דברי הימים א 21:17 דניאל 9:24-27 שמואל ב 18:9 זכריה 12:8-10)
Identification of the Coming of Moshiachאידענטיפיצירונג פון ביאתו פון משיח
• Descendent of David (Jeremiah 23:5-6)• אָפּשטאַמלינג פון דוד (ירמיה 23:5-6)
• Born in Bethlehem (Micah 5:1)• געבוירן אין בּית-לֶחֶם (מיכה 5:1)
• Moshiach’s nature is divine (Isaiah 9:5-6; Psalm 2:7; Proverbs 8:22; 30:4; Psalm 110:1; Malachi 3:1; Daniel 7:13-14; 3:18).• נאטור פון משיח איז אלוהות (ישעיה 9:5-6 תהלים 2:7 משלי 8:22 30:4 תהלים 110:1 מלאכי 3:1 דניאל 3:18 7:13-14)
• Tanakh prophesied Moshiach to stand up alive from the dead ones (Isaiah 53:10-12; Psalm 16:9-10)• תנ"ך נביאות געזאגט אז משיח אויפגעשטאַנען תחית המתים (תהלים 16:9-10 ישעיה 53:10-12)
• Moshiach comes before the Destruction of the Second Temple in the Year 70 CE (Daniel 9:24-27)• משיח איז קומען איידער די חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לס'(דניאל 9:24-27)
• Moshiach’s Name “of Portent” is prophesied to be Yeshua (Zechariah 3:8; Zechariah 6:11-12; see Revelation 22:16)• (זכריה 3:8 6:11-12 התג׳ 22:16) משיחס נאָמען (שמו, זכריה 6:12) פון צייכן (מופת) נביאות געזאגט צו זיין ישוע
There is only one man in history that fulfilled all these prophecies.עס איז בלויז איין מענטש אין היסטאָריע וואס מקוים אלע די נבואות
4

We must receive Messiah Yeshua as Goel Redeemer and Adoneinu by personal invitation.

מיר מוזן באַקומען משיח ישוע ווי גואל און אדון דורך פערזענלעך פאַרבעטונג.

4
Moshiach must be received by personal faith (Isaiah 7:9,14) משיח מוז מען באקומען דורך די פּערזענלעך אמונה (ישעיה 7:9,14)
HOW TO RECEIVE MOSHIACH BY FAITHווי אזוי קען מען באקריגען משיח דורך אמונה
Receiving Moshiach involves commitment of the total person--intellect, emotion and will. The change which follows this initial act may be sudden or gradual according to one’s personality.מקבל זיין משיח איז פאר מושט מיט התחייַבות פון דער גאנצער מענטש - מיינונג, געפיל און וועט. די ענדערונג, וואָס קומטנאך דעם ערשטער קאַמף מייַ זייַן פּלוצעמדיק אָדער גראַדזשואַל , ווענד זיך אויף איינעמ'ס פּערזענלעכקייט.
(Yeshua is speaking) I stand at the door and knock; if anyone hears my voice and opens the door, indeed will I come to him. (Rev 3:20)(ישוע איז גערעדט) איך שטיי ביי די טיר און קלאפ; אויב עמיצער הערט מיין קול און עפענט די טיר, וועל איך אריין קומען צו אים. ( התג' 3:20)

מקבל זיין אז משיח איז : מלך "איך אַליין" אויף דעם טראָן אַבדיקירט פון זיין מעמשאָלע און דער מלך המשיח נעמט די ממשלה פון מאַכט דאָרט אויף דער כסא הכבוד (תהלים 110:1) ‎(Receiving Moshiach is: King “I Myself” on the throne abdicates his own reign and the Melech HaMoshiach takes the dominion of power there on the Kisse Hakavod (Psalms 110:1))‎

אליין איז נישט אויף דעם טראָן‏
‎(King Self not on the throne)‎

משיח איז אויף דעם טראָן‏
‎(Melech HaMoshiach on the throne.)‎

אליין אויף דעם טראָן‏
‎(King Self on the throne)‎

משיח איז נישט אויף דעם טראָן‏
‎(Melech HaMoshiach not on the throne.)‎

Ask the Bashefer in your own words. G-d knows your heart and is not concerned with your words, but rather with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:בעט דעם באשעפער די בקשה דאס געבעט אין דיין אייגענע ווערטער! ה' ווייסט דיין האַרץ און איז נישט זארגן מיט דיין ווערטער אָבער מיט דער שטעלונג פון דיין האַרץ. דאָ איז אַ תּפֿילה פאָרשלאָג :
Adon kol HaAretz Yeshua, forgive my sins. I open the door of my life and receive you as my Goel Redeemer and Adoneinu. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person you want me to be. Thank you for coming into my life and for hearing my prayer as you promised.אדון כל הארץ ישוע, מוחל מיין זינד. איך עפענען די טיר פון מיין לעבן און באַקומען איר ווי גואל און אדון. נעמען קאָנטראָל איבער די שטול פון מיין לעבן. מאַכן מיר די מין פון מענטש איר ווילן מיר צו זייַן . דאנק איר פֿאַר קומען אין מיין לעבן, און אַז איר האָבן געהערט מייַן תּפֿילה ווי צוגעזאגט.
Did you pray this prayer?האט איר געבעטען די תּפֿילה ?
How do you know that Moshiach Yeshua is in your life now:ווי איר וויסן משיח ישוע איז אין דייך לעבן איצט:
Did you ask Moshiach into your life? Were you sincere? Where is HE right now? Moshiach Yeshua said that HE would come into your life. Would He mislead you? Then where is HE? On what authority do you know? (The trustworthiness of G-d Himself and His Word.)האָט איר געבעטן משיח ישוע צו קומען אין דיין לעבן? האט איר דאס באמת געמיינט? וואו איז ער איצט? ישוע האט געזאגט אַז ער וואָלט קומען אין אייער לעבן. וואלט ער געזאגט ליגענט? און ווי איז ער? אויף וואָס אויטאָריטעט טוט איר וויסן דאַס? (די אויטאָריטעט פון ה' און זיין וואָרט.)
And this is the eidus, that Hashem gave Chayei Olam to us, and this Chaim is in His Zoon Foon Der Oybershter. The one having the Zoon Foon Der Oybershter has Chaim; the one not having the Zoon Foon Der Oybershter does not have Chaim. These things I wrote to you who have emunah b’Shem Der Zoon Foon Der Oybershter, that you vada (with certainty) may have da’as that you have Chayei Olam. (Yochanan 5:11-13)און דאָס דאָזיקע איז דאָס עֵדות: אַז ה' האָט אונדז געגעבן חיי עולם, און דאס דאזיקע חיים איז אין זיין זון. דער, וואס האט דעם זון [דעם זון פון דער אויבערשטער] האט דאס חיים. דער, וואס האט נישט דעם זון פון דער אויבערשטער, האט נישט דאס חיים. די דאזיקע זאכן האב איך אייך געשריבן כדי איר זאלט וויסן אז איר האט חיי עולם, איר וואס גלויבט אין דעם נאמען פון דעם זון פון דער אויבערשטער. (יוחנן 5:11-13)
Do Not rely on your Feelingsפאַרלאָז זיך נישט אויף דיינע געפילען !
The reliability of Hashem's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The believer lives by faith (trust) in the reliability of Hashem and His Word. This train picture illustrates the relationship between fact (Hashem and His Word, faith (our trust in G-d and his Word ) and feeling (the result of our faith and obedience).די רילייאַבילאַטי פון ה'ס וואָרט, די ביבל - ניט אונדזער געפילען - איז אונדזער אויטאָריטעט. די גלוביגער לעבט דורך אמונה (צוטרוי) אין די רילייאַבילאַטי פון ה' און זיין וואָרט. דער משל פון דעם באַן שטעלט פאר די שייכות צווישן פאַקט ( ה' און זיין וואָרט), אמונה (אונדזער צוטרוי אין ה' און זייַן וואָרט) און געפיל (דער רעזולטאַט פון אונדזער אמונה און פאָלגעוודיקייַט).
The train will run with or without the passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as believers we do not hang on feelings or emotions, but we rely on our faith (trust) in the trustworthiness of G-d and the promises of His Word. (Read Yochanan 14:21).די באַן וועט לויפן מיט אָדער אָן דעם קאַבאָאָסע. אָבער, עס וואָלט זיין אַרויסגעוואָרפן צו פּרווון צו ציען די באַן דורך די קאַבאָאָסע. אין דער זעלביגער וועג, ווי געגלויבט מיר טאָן ניט הענגען אויף געפילען אָדער ימאָושאַנז, אָבער מיר פאַרלאָזן זיך און אונדזער אמונה (צוטרוי) אין די אמתקייט פון דעם אויבערשטער און די הבטחות פון זיין וואָרט (זען יוחנן 14:21)
HOW TO BECOME A DYNAMIC BELIEVERצו זיין א מאמין
 • Go to G-d in daily prayer! (John 15:7)
 • גיין צו ה' אין טעגלעך תּפֿילה ! (יוחנן 15:7)
 • Read daily the Word of G-d - Begin with the Besuras HaGeulah of Yochanan! ( Acts 17:11 )
 • לייענען טעגלעך די וואָרט פון דער אויבערשטער - אָנהייבן מיט די בשורת הגאולה פון יוחנן! (מה"ש 17:11)
 • Obey G-d in every moment! ( John 14:21 )
 • צו פאָלגן ה' אין יעדער מאָמענט! (יוחנן 14:21)
 • Witness for Moshiach Yeshua daily by your life and words! (Besuras HaGeulah of Matityahu 4:19, Besuras HaGeulah of Yochanan 15:8)
 • עדות ישוע טעגלעך דורך דיין לעבן און ווערטער! (מתי 4:19; יוחנן 8: 15)
 • Trust Der Bashefer for every detail of your life! (1 Petros 5:7)
 • צוטרוי צו ג-ט פֿאַר יעדער חלק פון דיין לעבן! (פטרוס א 5:7)
 • Ruach Hakodesh - allow Him to reign in your daily life and witness and empower! (Galatians 5:16-17 ; Acts 1:8 )
 • רוח הקודש - לאָזט צו דעם רוח הקודש פירען אין אייער טעגלעך לעבן און די וועסט עדות זאגען און זען זיין כוח ! ( גלטים 5:16-17 מה"ש 1:8)
The purpose of life is to have chavrusashaft with the Bashefer Creator. Hashem will put us in a Kehillah (or in a Chavrusa) for Teshuva-Mikveh and Moshiach’s Tish, because where two or more gather in his name, there he is! [see Zechariah 6:11-12 Mt 18:20]. Visit a Kehillah (or a Chavrusa) today. דער תכלית החיים איז חברותאשאפט מיט דער באשאפער. און ה' וועט שטעלן אונדז אין חברותא פאר מקווה פון תשובה און משיח'ס טיש, ווייַל ווו צוויי אָדער מער קלייַבן אין זיין נאָמען זכריה 6:11-12 מתי 28:20 דאָרט איז ער ! מאכט א חברותא היינט!
היינט גיין צו:
youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE
biblehub.com/ohyb
moshiachnow.com
chutzpahnik.org
mylanguage.net.au
artistsforisrael.net
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796