Vietnamese-English Gospel Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?Bạn đã từng nghe về BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH CHƯA?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Vũ trụ được chi phối bởi những định luật vật lý, cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)
God's LoveTÌNH YÊU của Đức Chúa Trời.
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus), để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)
God's PlanCHƯƠNG TRÌNH của Đức Chúa Trời
Jesus said, "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful]." (John 10:10)"Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “…Ta đến để cho nhân loại được sự sống, và được sự sống dư dật” [nghĩa là được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa]." (Giăng 10:10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Tại sao nhiều người vẫn chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa? Tại vì…
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

LOÀI NGƯỜI TỘI LỖI VÀ BỊ PHÂN CÁCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, NÊN KHÔNG THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CủA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG MÌNH.

People are SinfulLoài người TỘI LỖI
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23).
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Loài người được tạo dựng để tương giao với Đức Chúa Trời; nhưng vì ý riêng bướng bỉnh, ương ngạnh, loài người đã chọn lấy con đường riêng của mình, do đó sự tương giao với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ. Ý riêng ấy thể hiện bằng sự chống đối hoặc bằng thái độ hững hờ, không thờ phượng Đấng Tạo Hóa, có suy nghĩ, lời nói, và hành động sai trái, đi ngược với bản tính thánh khiết của Ngài, là bằng chứng của điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi.
People are SeparatedLoài người bị PHÂN CÁCH
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” – tức là bị phân cách phần tâm linh khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23).
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Biểu đồ bên đây mô tả rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết còn loài người thì tội lỗi. Một vực sâu thăm thẳm phân cách hai bên. Những mũi tên chỉ về việc loài người liên tục cố gắng để vươn đến cùng Đức Chúa Trời và mong muốn có được sự sống sung mãn bằng những nỗ lực riêng như nếp sống đạo đức, triết lý hoặc tôn giáo, nhưng đều thất bại.
The third law explains the only way to bridge this gap…Định luật thứ ba giải thích cho chúng ta biết chiếc cầu duy nhất nối liền vực sâu phân cách này…
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

CHÚA CỨU THẾ JESUS LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO VẤN ĐỀ TỘI LỖI. CHỈ QUA CHÚA CỨU THẾ, BẠN MỚI CÓ THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

He Died in Our PlaceChúa đã CHẾT THAY cho chúng ta
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)"Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:8)
He Rose From the DeadNgài đã SỐNG LẠI từ cõi chết
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)"Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta…Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh và Ngài đã hiện ra cho Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy…" (1 Cô-rinh-tô 15:3-6)
He Is the Only Way to GodNgài là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)“Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: Ta chính là Con Đường, Chân Lý, và Nguồn Sống; chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Giăng 14:6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Biểu đồ bên đây mô tả rằng Đức Chúa Trời đã nối liền vực sâu phân cách chúng ta với Ngài bằng cách sai Chúa Cứu Thế Jesus đến thế gian chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho chúng ta.
It is not enough just to know these three laws... Biết ba định luật trên vẫn chưa đủ…
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI ĐÍCH THÂN TIẾP NHẬN CHÚA JESUS LÀM CỨU CHÚA VÀ CHỦ CỦA ĐỜI MÌNH; NHƯ VẬY, CHÚNG TA MỚI CÓ THẺ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỜC TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG CHÚNG TA.

We Must Receive ChristChúng ta phải TIẾP NHẬN Chúa Cứu Thế Jesus
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)""Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời”" (Giăng 1:12)
We Receive Christ Through FaithChúng ta TIẾP NHẬN Chúa bằng ĐỨC TIN
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)"“Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.”" (Ê-phê-sô 2:8-9)
When we receive Christ we experience a new birth. (Read John 3:1-8)Khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế... Chúng ta kinh nghiệm sự tái sinh.
We Receive Christ by Personal InvitationTiếp nhận Chúa là mời Ngài vào lòng
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy.” (Khải huyền 3:20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus nghĩa là... ...chúng ta phải từ bỏ bản ngã để quay về cùng Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa Cứu Thế để mời Ngài ngự vào đời sống chúng ta, xin Ngài tha thứ tội lỗi và biến đổi chúng ta trở nên người Chúa muốn. Nếu chỉ bằng lý trí cho rằng Chúa Cứu Thế Jesus là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội thế cho chúng ta hoặc chỉ kinh nghiệm bằng cảm xúc thì chưa đủ. Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế bằng đức tin như một hành động của ý chí.

HAI VÒNG TRÒN DƯỚI ĐÂY TƯỢNG TRƯNG CHO HAI LOẠI ĐỜI SỐNG.
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

Đời sống do bản ngã làm chủ
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

Đời sống do Chúa Cứu Thế làm chủ
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

Bản ngã (tức là cái tôi) ngự trên ngai lòng. ‎(Self is on the throne)‎

Chúa Cứu Thế ở bên ngoài đời sống. ‎(Christ is outside the life.)‎

Những sở thích dưới quyền điều khiển của bản ngã. Kết quả thường là hỗn loạn và thất vọng. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Chúa Cứu Thế ngự trong đời sống và trên ngai lòng. ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Bản ngã đầu phục Chúa Cứu Thế ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Những sở thích ở dưới sự dẫn dắt của Chúa. Kết quả là hòa hợp với chương trình của Chúa. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerBẠN CÓ THỂ LẤY ĐỨC TIN TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ NGAY BÂY GIỜ BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN
(Prayer is talking with God)(Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng bạn. Ngài quan tâm đến thái độ của lòng bạn hơn là những lời nói của bạn. Sau đây là lời cầu nguyện đề nghị:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. “Kính lạy Chúa Jesus, Con cần Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội của con. Con xin mở cửa lòng con tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của con. Con cảm ơn Ngài đã tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa ngự trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên người Chúa muốn. Amen.
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ nguyện vọng của lòng bạn không? Nếu có, ngay bây giờ xin bạn hãy thành khẩn lặp lại lời cầu nguyện như trên.
Christ will come into your life as He promised. Chúa Cứu Thế sẽ ngự vào đời sống của bạn ngay như Lời Ngài đã hứa.
How to Know That Christ Is in Your LifeLÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT RẰNG CHÚA CỨU THẾ JESUS ĐANG NGỰ TRỊ TRONG ĐỜI SỐNG BẠN
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)Bạn đã mời Chúa vào đời sống chưa? Theo lời Chúa hứa trong Khải huyền 3:20 thì bây giờ Chúa Cứu Thế đang ở đâu trong mối liên hệ với bạn? Chúa Cứu Thế đã phán rằng Ngài sẽ ngự vào đời sống bạn, Ngài có hứa sai với bạn không? Như vậy làm thế nào để bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của bạn? (Sự đáng tin cậy của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài.)
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.Kinh Thánh hứa ban SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ... ... cho những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus.
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)"Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh em là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời." (1 Giăng 5: 11-13)
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Hãy thường xuyên tạ ơn Chúa Cứu Thế vì Ngài đang ngự trong đời sống bạn và Ngài không bao giờ lìa bỏ bạn. Đức Chúa Trời phán: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!” (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngay chính giờ phút bạn căn cứ trên lời hứa của Chúa để mời Ngài ngự vào lòng bạn thì bạn có thể biết chắc rằng Chúa Cứu Thế đang sống trong bạn và bạn đang có sự sống đời đời. Ngài không lừa dối bạn đâu.
What about feelings?
Do Not rely on your FeelingsĐừng nương dựa vào CẢM GIÁC
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Lời hứa của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh mới là uy quyền của chúng ta chứ không phải là cảm giác. Cơ Đốc Nhân (người tin Chúa Cứu Thế Jesus) sống bởi đức tin (tin cậy) nơi sự thành tín của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Mô hình đoàn tàu lửa dưới đây minh họa mối tương quan giữa sự kiện (Đức Chúa Trời và Lời Ngài), đức tin (sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài) và cảm giác (kết quả của đức tin và sự vâng lời của chúng ta) (Đọc Giăng 14:21).
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Đầu máy tàu lửa cứ chạy mặc dù có hay không có toa hành khách. Tuy nhiên, nếu cố gắng dùng toa hành khách để đẩy con tàu chạy thì thật là vô ích. Cũng vậy, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không nên nương dựa vào cảm giác hay cảm xúc. Nhưng hãy đặt đức tin (lòng tin cậy) của chúng ta nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.
Now That You Have Received ChristBÂY GIỜ BẠN ĐÃ TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ JESUS
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:Ngay lúc bạn mở lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus bằng đức tin như một hành động của ý chí, có nhiều việc lạ lùng xảy ra cho bạn, bao gồm những việc sau đây:
 • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
 • Chúa Cứu Thế đã ngự vào đời sống bạn (Khải huyền 3:20 và Cô-lô-se 1:27)
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Mọi tội lỗi của bạn đã được tha thứ (Cô-lô-se 1:14)
 • You became a child of God (John 1:12)
 • Bạn đã trở thành con Đức Chúa Trời. (Giăng 1:12)
 • You received eternal life (John 5:24)
 • Bạn đã có sự sống đời đời (Giăng 5:24)
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Bạn đã bắt đầu hành trình thú vị. ...theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn. (Giăng 10:10; 2 Cô-rinh-tô 5:17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Bạn có thể tưởng tượng ... một việc nào kỳ diệu hơn việc bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus hay không? Bạn có muốn dâng lên Đức Chúa Trời lời tạ ơn về những điều Ngài đã làm cho bạn không? Chính hành động tạ ơn Đức Chúa Trời biểu lộ đức tin của bạn.
To enjoy your new life to the fullest... Để tận hưởng sự sống mới đến mức đầy trọn nhất...
Suggestions for Christian GrowthNHỮNG ĐỀ NGHỊ GIÚP CƠ ĐỐC NHÂN TĂNG TRƯỞNG
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following: Sự tăng trưởng thuộc linh là kết quả của việc đặt lòng tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Jesus. “...Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Ga-la-ti 3:11). Một đời sống đức tin sẽ giúp bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời mỗi lúc càng hơn trong mọi chi tiết của đời sống bạn, đồng thời giúp bạn thực hành những điều sau đây:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Đến với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện hằng ngày (Giăng 15:7)
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Đọc Lời Chúa mỗi ngày. (xem Công vụ 17:11) Nên bắt đầu đọc sách Tin Lành Giăng. (xem Công vụ 17:11)
 • Obey God moment by moment. (see John 14:21)
 • Vâng phục Đức Chúa Trời từng giây từng phút. (xem Giăng 14:21)
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Làm chứng về Chúa Cứu Thế bằng chính nếp sống và lời nói của bạn. (xem Ma-thi-ơ 4:19 và Giăng 15:8)
 • Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)
 • Tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi chi tiết của đời sống bạn. (xem 1 Phi-e-rơ 5:7)
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Chúa Thánh Linh - (xem Ga-la-ti 5:16, 17 và Công vụ 1:8)
NHỮNG TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế một cách cá nhân qua sự trình bày Tin Lành này hoặc muốn được giúp đỡ để hiểu rõ hơn về Chúa Cứu Thế, đây là những trang web bạn cần:
www.everyvietstudent.com
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796