Bulgarian-English Gospel Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?Чували ли сте за ЧЕТИРИТЕ ДУХОВНИ ПРИНЦИПА?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Както има физически закони, на които се подчинява животът във вселената, така има и духовни принципи, които описват връзката ни с Бога.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

Бог те обича и предлага чудесена цел за живота ти.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)
God's LoveБожията любов
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот." (Йоан 3:16)
God's PlanБожията цел
Jesus said, "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful]." (John 10:10)"[Христос каза]: "Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно."" (Йоан 10:10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... "Защо повечето хора не живеят така пълноценно? Защото...
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

ЧОВЕКЪТ Е ГРЕШЕН И ОТДЕЛЕН ОТ БОГ. ЗАТОВА НЕ МОЖЕ ДА ПОЗНАЕ И ИЗПИТА БОЖИЯТА ЛЮБОВ И ЦЕЛ ЗА ЖИВОТА СИ.

People are SinfulЧовекът е грешен
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)"Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога." (Римляни 3:23)
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Човекът е създаден за има общение (близка духовна връзка) с Бога, но той избира да върви по собствен, независим от Бога път и общението му с Бога бива прекратено. Тази своеволност се изразява в активно отхвърляне или пасивно безразличие и Библията я нарича "грях".
People are SeparatedЧовекът е вечно отделен
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)"Защото заплатата на греха е смърт" [духовна отделеност от Бог]. (Римляни 6:23)
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Тази схема показва нагледно, че Бог е свят, а човекът - грешен. Между тях съществува огромна бездна. Стрелките показват, че всички опити на човека да достигне до Бог и да живее пълноценно посредством добри дела, спазване на традиции и ритуали, самоусъвършенстване и др. са неуспешни.
The third law explains the only way to bridge this gap…Третият принцип обяснява единственият начин да поставим мост над бездната...
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

ИСУС ХРИСТОС Е ЕДИСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ, ДАДЕНО ОТ БОГА НА ПРОБЛЕМА С ЧОВЕШКИЯ ГРЯХ. ЧРЕЗ НЕГО МОЖЕМ ДА ПОЗНАЕМ И ИЗПИТАМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ И ЦЕЛ ЗА ЖИВОТА СИ.

He Died in Our PlaceТой е умрял вместо нас
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)"Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8)
He Rose From the DeadТой е възкръснал от мъртвите
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)"Христос умря за греховете ни... беше погребан... беше възкресен на третия ден според Писанията; и че се яви на Петър, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж..." (1 Коринтяни 15:3-6)
He Is the Only Way to GodТой е единственият път към Бога
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)"Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен." (Йоан 14:6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Тази схема показва нагледно как Бог поставя мост над бездната, която ни разделя от Него, като изпраща Своя Син Исус Христос да умре на кръста вместо нас, за да понесе наказанието на нашите грехове.
It is not enough just to know these three laws... "Не е достатъчно само да знаем тези три принципа...
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

ВСЕКИ ЛИЧНО ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕ ИСУС ХРИСТОС КАТО СПАСИТЕЛ И ГОСПОД; САМО ТОГАВА МОЖЕМ ДА ПОЗНАЕМ И ИЗПИТАМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ И ЦЕЛ ЗА ЖИВОТА СИ.

We Must Receive ChristТрябва да приемем Христос
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)"А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име." (Йоан 1:12)
We Receive Christ Through FaithПриемаме Христос чрез вяра
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой." (Ефесяни 2:8-9)
When we receive Christ we experience a new birth. (Read John 3:1-8)Когато приемем Христос... ние се новораждаме (раждаме се духовно) (Прочети Йоан 3:1-8)
We Receive Christ by Personal InvitationПриемаме Христос с лично решение
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)[Христос каза]: "Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него..." (Откровение 3:20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Да приемем Христос означава ... ...да се обърнем от себе си към Бог (покаяние) и да се доверим на Христос да влезе в живота ни, за да опрости греховете ни и да ни направи такива, каквито иска да бъдем. Не е достатъчно само да признаваме, че Исус Христос е Божият Син и че е умрял на кръста заради греховете ни, нито само да имаме необичайни религиозни преживявания. Приемането на Исус Христос става с обмислено решение, взето с вяра.

ТЕЗИ ДВА КРЪГА ПОКАЗВАТ ДВА НАЧИНА НА ЖИВОТ.
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

Живот, насочен към себе си
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

Живот, насочван от Христос
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

човекът своеволно определя живота си ‎(Self is on the throne)‎

Христос е извън живота. ‎(Christ is outside the life.)‎

Целите са съобразени с личните интереси, което често води до обърканост и неудовлетвореност. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Христос е в живота и начело ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

Човекът отстъпва пред Христос. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Целите се определят от Христос, което води до тяхната съгласуваност с Божията цел. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerМОЖЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ ХРИСТОС ОЩЕ СЕГА, КАТО СЕ ПОМОЛИТЕ С ВЯРА
(Prayer is talking with God)(Молитвата е разговор с Бог)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Бог познава сърцата ни и се интересува не толкова от нашите думи, колкото от отношението и мотивите ни. Ето една примерна молитва:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. Господи Исусе, Нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста заради мен. Моля Те, прости ми греховете. Отварям сърцето си за Теб и Те приемам за мой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми и че ми даваш вечен живот. Застани начело на живота ми и ме направи такъв, какъвто искаш да бъда!
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Тази молитва съответства ли на искреното ви желание? Ако е така, още сега се молете с нея.
Christ will come into your life as He promised. Христос ще влезе в живота ви, както е обещал.
How to Know That Christ Is in Your LifeКАК РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ХРИСТОС Е В ЖИВОТА НИ
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)Приехте ли Христос в живота си? Според Неговото обещание в Откровение 3:20 къде е Той сега по отношение на вас? Христос казва, че ще влезе в живота ни. Той би ли ни подвел? На какво основавате увереността си, че Бог е отговорил на молитвата ви? (На верността на самия Бог и на Неговото Слово.)
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.Библията обещава вечен живот на всички, които приемат Христос.
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)"И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот." (1 Йоан 5:11-13)
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Не спирайте да благодарите на Бог, че Христос е в живота ви и че никога няма да ви напусне (Евреи 13:5). Можете да сте сигурни, че от момента, в който сте отворили сърцето си за Него, Той е заживял във вас и вие имате вечен живот, понеже това е Неговото обещание. Той няма да ви излъже.
What about feelings?
Do Not rely on your FeelingsНЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА ЧУВСТВАТА
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Ние можем винаги да разчитаме на Бог и на обещанията му от Библията, но не и на чувствата си. Християнинът живее чрез вяра (доверие) във верността на самия Бог и на Неговото Слово. Влакът показва нагледно връзката между факта (Бог и Неговото Слово), вярата (нашето доверие в Бог и Словото Му) и чувствата (следствие от вярата и покорството ни). (Прочети Йоан 14:21)
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Влакът се движи независимо от това дали има или няма вагон. Не е възможно обаче той да бъде теглен от вагона. По същия начин, като християни ние не се доверяваме на своите усещания или емоции, а разчитаме на Божията вярност и на обещанията в Неговото Слово.
Now That You Have Received ChristСЕГА, КОГАТО ВЕЧЕ СТЕ ПРИЕЛИ ХРИСТОС
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:Няколко неща са се случили в момента, в който чрез вяра сте взели решение да приемете Христос:
 • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
 • Христос е влязъл в живота ви (Откровение 3:20 и Колосяни 1:27)
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Греховете ви са простени (Колосяни 1:14)
 • You became a child of God (John 1:12)
 • Станали сте Божие дете (Йоан 1:12)
 • You received eternal life (John 5:24)
 • Получили сте вечен живот (Йоан 5:24)
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Започнали сте новия живот за който Бог ви е сътворил. (Йоан 10:10; 2 Коринтяни 5:17; 1 Солунци 5:18)
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Има ли нещо по-чудесно от това да приемете Исус Христос? Искате ли още сега да благодарите на Бог за всичко, което е направил за вас? Чрез благодарността си към Бог изразяваме своята вяра в Него.
To enjoy your new life to the fullest... За да бъде радостта ви от новия живот пълна...
Suggestions for Christian GrowthПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДУХОВЕН РАСТЕЖ
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. "...The righteous man shall live by faith" (Galatians 3:11). A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following: "... Праведният чрез вяра ще живее.“ (Галатяни 3:11) Когато живеем чрез вяра, ще можем все повече и повече да се доверяваме на Бога за всяко нещо в живота си и да следваме тези насоки:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Разговаряйте с Бога чрез молитва ежедневно (Йоан 15:7)
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Азбуката на живота е Библията. Четете я всеки ден. (Виж Деяния 17:11) Започнете с евангелието от Йоан.
 • Obey God moment by moment. (see John 14:21)
 • Станете покорни на Бог. (виж Йоан 14:21)
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Търсете случай да споделите за Христос с думите си и делата си (виж Матей 4:19 и Йоан 15:8)
 • Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)
 • Станете покорни на Бог. (виж Йоан 14:21)
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Ж ивейте Живейте в силата на Святия Дух. Позволете Му да Ви дава сили и насоки във Вашето ежедневие и свидетелстване за Христос. (виж Галатяни 5:16-17 и Деяния 1:8)
Fellowship in a Good ChurchНуждата от добра църква
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
Божието слово ни казва да не преставаме да се събираме заедно...(Евреи 10:25). Няколко главни накуп горят буйно, но ако извадим някоя от тях настрана, тя започва да тлее и угасва. Така е и при общуването ни с другите християни. Ако все още не ходите на църква, не чакайте покана. Добра църква е тази, в която хората обичат Исус Христос и проповядват Неговото Слово - Библията. Започнете да посещавате църква тази седмица и продължете да го правите редовно.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО ВИ КАТО ХРИСТИЯНИН
Ако сте приели Христос за ваш Спасител и Господ след тази презентация или ако желаете да разберете повече за Христос, ви препоръчваме следните уеб страници.
www.studentlife.bg
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796