Czech-English Gospel Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?Už jsi slyšel ctyri duchovní zákony?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Stejne jako existují fyzikální zákony, které urcují dení ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které urcují náš vztah k Bohu.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

PRVNÍ ZÁKON

Buh te MILUJE a nabízí ti dokonalý PLÁN pro tvuj život.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(Uvedené verše jsou vzaty prímo z Bible, je však vhodné si je precíst v daném kontextu.)
God's LoveBOŽÍ LÁSKA
“God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.” (John 3:16)„Nebot Buh tak miloval svet, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v neho verí, nezahynul, ale mel život vecný.“ (Jan 3,16)
God's PlanBOŽÍ PLÁN
[Christ speaking] “I came that they might have life, and might have it abundantly” [that it might be full and meaningful]. (John 10:10)[Ježíš rekl: „Já jsem prišel, aby meli život a meli ho v hojnosti“ [to znamená plný život, který má smysl]. (Jan 10,10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Proc je tedy tolik lidí, kterí tímto životem nežijí? Protože…
2

LAW TWO

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

DRUHÝ ZÁKON

Clovek je HRÍŠNÝ a ODDELENÝ od Boha. Proto nemuže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svuj život.

People are SinfulCLOVEK JE HRÍŠNÝ
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)„Všichni zhrešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Rímanum 3,23)
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Clovek byl stvoren k tomu, aby žil ve spolecenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních predstav, nezávisle na Bohu. Tím bylo spolecenství s Bohem zniceno. Tento postoj se vyznacuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hrích.
People are SeparatedCLOVEK JE ODDELENÝ OD BOHA
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)„Mzdou hríchu je smrt...“ (tzn. duchovní smrt, vecné zavržení a oddelení od Boha). (Rímanum 6,23)
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Tento obrázek znázornuje, že Buh je svatý a clovek je hríšný. Hrích tvorí hlubokou propast, která je oddeluje. Šipky znázornují neustálé snahy cloveka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, napr. dobrým životem, filozofií nebo ruznými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyrešit problém jeho hríchu.
The third law explains the only way to bridge this gap…Tretí zákon ukazuje jediný zpusob, jak tuto propast preklenout...
3

LAW THREE

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

TRETl ZÁKON

Ježíš Kristus je JEDINÝM, Božím rešením problému lidského hríchu. V nem mužeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plan pro svuj život.

HE DIED IN OUR PLACEJEŽÍŠ ZA NÁS ZEMREL…
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)„Buh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemrel, když jsme ješte byli hríšní.“ (Rímanum 5,8)
HE ROSE FROM THE DEADVSTAL Z MRTVÝCH…
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)„Kristus zemrel na zaše hríchy podle Písem a byl pohrben; byl vzkríšen tretího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než peti stum bratrí najednou.“ (1. Korintským 15,3-6)
He Is the Only Way to God…A JE JEDINOU CESTOU K BOHU
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)„Ježíš mu odpovedel: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo neprichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Tento obrázek znázornuje, jak Buh preklenul propast, která nás od nej oddeluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemrel na kríži místo nás a zaplatil tak za naše hríchy.
It is not enough just to know these three laws... Nestací však tyto tri zákony jen znát…
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

CTVRTÝ ZÁKON

JEŽÍŠE KRISTA MUSÍME OSOBNE PRIJMOUT JAKO SPASITELE A PÁNA. POTOM MUŽEME POZNAT A PROŽÍVAT BOŽÍ LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRO SVUJ ŽIVOT.

WE MUST RECEIVE CHRISTJEŽÍŠE KRISTA MUSÍME PRIJMOUT
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)„Tem, kterí ho prijali a verí v jeho jméno, dal moc stát se Božími detmi.“ (Jan 1,12)
We Receive Christ Through FaithJEŽÍŠE PRIJÍMÁME VÍROU
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutku, takže se nikdo nemuže chlubit.“ (Efezským 2,8-9)
We Receive Christ by Personal InvitationJEŽÍŠE PRIJÍMÁME OSOBNÍM POZVÁNÍM
[Christ speaking] "Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him." (Revelation 3:20)[Ježíš rekl:] „Hle, stojím prede dvermi a tlucu; zaslechne-li kdo muj hlas a otevre mi, vejdu k nemu.“ (Zjevení 3,20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Prijmout Ježíše znamená priznat, že jsem hríšný, obrátit se k Bohu (pokání) a duverovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hríchy a že me uciní takovým, jakým me chce Buh mít. Nestací jen rozumem prijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemrel za naše hríchy. Nestací ani žádný citový zážitek. Ježíše prijímáme vírou, rozhodnutím své vule.

TYTO KRUHY ZNÁZORNUJÍ DVA ZPUSOBY ŽIVOTA: ‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

ŽIVOT, KTERÝ SI RÍDÍ CLOVEK SÁM
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

ŽIVOT, KTERÝ RÍDÍ KRISTUS
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

„Já“ na trunu života. ‎(Self is on the throne)‎

Ježíš mimo život. ‎(Christ is outside the life.)‎

oblasti života si rídí clovek sám a musí také sám nest trest za své hríchy, nejsou mu odpušteny a jeho život není v souladu s dokonalým Božím plánem. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Ježíš na trunu života. ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

„Já“ podrízeno Ježíši. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

oblasti života rídí Kristus, clovek má Spasitele, proto nemusí nést trest za své hríchy, jsou mu odpušteny a Ježíš uvádí jeho život do souladu s Božím plánem. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

Dále je vysvetleno, jak mužeš Ježíše Krista prijmout.
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerJEŽÍŠE MUŽEŠ PRIJMOUT VÍROU V MODLITBE, TREBA HNED TED.
(Prayer is talking with God)(Modlitba je rozhovor s Bohem.)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Buh te zná. Není duležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich uprímnosti. Zde je príklad, jak se mužeš modlit:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. „Pane Ježíši, potrebuji te. Dekuji ti za to, že jsi zemrel na kríži za mé hríchy. Otvírám ti dvere svého života a prijímám te jako svého Spasitele a Pána. Dekuji ti za odpuštení hríchu. Ujmi se vedení mého života a zmen me, abych byl takovým, jakým me chceš mít.“
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Vyjadruje tato modlitba to, co by sis prál?
Christ will come into your life as He promised. Jestli ano, mužeš se tak ted modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.
Now that you have received Christ…Nyní, když jsi prijal Krista...
HOW TO KNOW THAT CHRIST IS IN YOUR LIFEJAK SI MUŽEŠ BÝT JISTÝ, ŽE JEŽÍŠ JE VE TVÉM ŽIVOTE?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word.)Byl jsi uprímný, když jsi v modlitbe zval Ježíše do svého života? Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení 3,20, že k tobe vejde. Veríš mu, že to udelal? Mužeš si být jistý, že Buh odpovedel na tvou modlitbu. On je spolehlivý.
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.V BIBLI JE VŠEM, KDO PRIJMOU PÁNA JEŽÍŠE, ZASLÍBEN VECNÝ ŽIVOT.
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)„A to je to svedectví: Buh nám dal vecný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kterí veríte ve jméno Syna Božího, abyste vedeli, že máte vecný život.“ 1. Januv 5,11-13
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Casto Bohu dekuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že te nikdy neopustí (Židum 13,5). Na základe jeho zaslíbení si mužeš být jistý, že Ježíš v tobe žije a že s ním máš už ted vecný život. On nikdy nelže.
An important reminder…Duležitá pripomínka…
Do Not rely on your FeelingsNESPOLÉHEJ NA POCITY
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Pro nás jsou smerodatná zaslíbení Božího slova - Bible. Naše pocity jsou duležité, ale ne rozhodující. Krestan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na duveryhodného Boha a jeho Slovo. Následující obrázek znázornuje vztah mezi skutecností (Buh a jeho slovo), vírou (naše duvera Bohu a jeho slovu) a pocity.
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Vlak pojede s vagónem i bez nej. Bylo by však marné snažit se uvádet vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejne tak náš krestanský život pujde dopredu jen tehdy, když budeme verit spolehlivému Bohu a jednat podle jeho slova, ne podle pocitu, které se casto mení.
NOW THAT YOU HAVE RECEIVED CHRISTCO SE STALO, KDYŽ JSI PRIJAL JEŽÍŠE?
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:V okamžiku, kdy jsi vírou prijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:
 • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
 • Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20).
 • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
 • Byly ti odpušteny hríchy (Koloským 1,14).
 • You became a child of God (John 1:12)
 • Stal ses Božím dítetem (Jan 1,12).
 • You received eternal life. (John 5:24)
 • Dostal jsi vecný život (Jan 5,24).
 • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
 • Zacal jsi žít životem, který ti Buh pripravil a pro který te stvoril (Jan 10,10; 2. Korintským 5,17; 1. Tesalonickým 5,18).
Receiving Christ is the most important and also most joyful even in your life.Prijetí Ježíše Krista je nejvýznamnejší a zároven nejradostnejší událostí ve tvém živote.
SUGGESTIONS FOR CHRISTIAN GROWTHJAK MUŽE KRESTAN RUST VE VÍRE?
“But grow in the special favor and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.” (2 Peter 3:18).„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.” (2. Petruv 3,18)
A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following:Základem pro duchovní rust je naše neustálá duvera Ježíši. V rustu ti pomohou:
 • Go to God in prayer daily (John 15:7)
 • Modlitba - mluv denne s Bohem (Jan 15,7).
 • Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.
 • Boží slovo - cti denne Bibli (Skutky 17,11). Zacni Janovým evangeliem.
 • Obey God moment by moment. (see John 14:21)
 • Poslušnost - poslouchej Boha v každém okamžiku svého života (Jan 14,21).
 • Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)
 • Svedectví - vyznávej Ježíše denne svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8).
 • T Trust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7).
 • Duvera - duveruj Ježíši v každé oblasti svého života (1. Petruv 5,7).
 • Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).
 • Zdrojem duchovního rustu je Duch svatý. Umožni mu, aby te vedl ve tvém každodenním živote a svedectví.
FELLOWSHIP IN A GOOD CHURCHDULEŽITOST SPOLECENSTVÍ KRESTANU
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
V listu Židum 10,25 jsme napomínáni, abychom neopoušteli spolecenství krestanu. Více polínek pohromade horí jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobne je tomu i s krestany. Pokud ješte nejsi clenem skupinky krestanu, kterí se zabývají studiem Bible, zapoj se do nekteré. Navštevuj take nekterou z církví, které vyznávají Krista a ucí jeho slovu - Bibli.
If this article has been helpful to you, please give it or read it to someone else. This way you might help another person come to know God personally.
MLUV S DALŠÍMI LIDMI O PÁNU JEŽÍŠI
Jestliže ti tato brožurka pomohla, predávej její obsah dalším lidem.
Nový život o.p.s.
Plzenská 166
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
info@znateho.cz
novyzivot.org
www.everystudent.cz
www.mylanguage.net.au
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796