Polish - English Bi-lingual Tract

Have you heard of the Four Spiritual Laws?CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?
Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws that govern your relationship with God.Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.
1

LAW ONE

God LOVES you and offers a wonderful PLAN for your life.

1

PRAWO PIERWSZE

Bóg miŁuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.

(References contained in this booklet should be read in context from the Bible whenever possible)(Podane teksty biblijne należy w miarę możliwości czytać -łącznie z kontekstem - bezpośrednio z Pisma Świętego.)
God's LoveMIŁOŚĆ BOŻA
"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." (John 3:16, NIV)„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Jan 3,16)
God's PlanBOŻY PLAN
[Christ speaking] “I came that they might have life, and might have it abundantly” [that it might be full and meaningful]. (John 10:10)Chrystus Pan mówi: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitośc.” (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel). (Jan 10,10)
Why is it that most people are not experiencing the abundant life? Because... Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?
Ponieważ:
2

People are SINFUL and SEPARATED from God so we cannot know and experience God’s love and plan for our life.

2

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.

LAW TWOPRAWO DRUGIE
People are SinfulCZŁOWIEK JEST GRZESZNY
"All have sinned and fall short of the glory of God." (Romans 3:23)„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” (Rzymian 3,23).
We were created to have a personal relationship with God, but by our own choice and self-will we have gone our own independent way and that relationship has been broken. This self-will, often seen as an attitude of active rebellion towards God or a lack of interest in Him, is an evidence of what the Bible calls sin.Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego – wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.
People are SeparatedCZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA
"The wages of sin is death" [spiritual separation from God]. (Romans 6:23)„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (to znaczy duchowe odłączenie od Boga). (Rzymian 6,23)
This picture illustrates that God is holy and people are sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that people are continually trying to reach God and the abundant life through their own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but they always fail.Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Te strzałki ilustrują, że człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak: dobre, uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia.
The third law explains the only way to bridge this gap…Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.
3

Jesus Christ is God’s ONLY provision for our sin. Through Him alone you can know and experience God’s love and plan for your life.

3

Jezus Chrystus jest jedynym , Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.

LAW THREEPRAWO TRZECIE
He Died in Our PlaceON ZMARŁ ZA NAS...
"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." (Romans 5:8)„Bóg zaś okazuje nam swą miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (Rzymian 5,8)
He Rose From the DeadI ZMARTWYCHWSTAŁ
"Christ died for our sins…He was buried…He was raised on the third day, according to the Scriptures…He appeared to Peter, then to the Twelve. After that He appeared to more than five hundred…" (1 Corinthians 15:3-6)„Chrystus umarł za grzechy nasze... został pogrzebany... zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem... ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz…” (1 Koryntian 15,3‑6)
He Is the Only Way to GodI DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ
"Jesus said to him, 'I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.'" (John 14:6)„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (Jan 14,6)
This diagram illustrates that God has bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins.Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy.
It is not enough just to know these three laws... Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw...
4

LAW FOUR

We must individually RECEIVE Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God’s love and plan for our lives.

4

PRAWO CZWARTE

Musimy osobiście przyjĄć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

We Must Receive ChristMUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA
"As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." (John 1:12)„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi.” (Jan 1,12)
We Receive Christ Through FaithPRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ
"By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works so that no one may boast." (Ephesians 2:8,9)„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Efezjan 2,8‑9)
We Receive Christ by Personal InvitationPRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA
[Christ is speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him.” (Revelation 3:20)Chrystus Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Apokalipsa Jana 3,20)
Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. We receive Jesus Christ by faith, as an act of the will.Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.
Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

TE DWA KOŁA ILUSTRUJA DWA SPOSOBY _YCIA
‎(THESE TWO CIRCLES REPRESENT TWO KINDS OF LIVES:)‎

YCIE PODLEGŁE
WŁASNEJ WOLI
‎(SELF-DIRECTED LIFE)‎

YCIE PODLEGŁE
CHRYSTUSOWI
‎(CHRIST-DIRECTED LIFE)‎

człowiek na tronie swojego _ycia. ‎(Self is on the throne)‎

Chrystus nie zaproszony do _ycia. ‎(Christ is outside the life.)‎

Ró_ne dziedziny _ycia poddane własnemu „ja”, co czesto prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia. ‎(Interests are directed by self, often resulting in discord and frustration.)‎

Chrystus na tronie _ycia. ‎(Christ is in the life and on the throne.)‎

człowiek przekazuje tron swojego _ycia Chrystusowi. ‎(Self is yielding to Christ.)‎

Dziedziny _ycia pod kierow-nictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bo_ym planem. ‎(Interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan.)‎

Dalsze uwagi wyjasnia ci, w jaki sposób mo_esz
przyjac Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela
‎(The following explains how you can receive Christ:)‎

You Can Receive Christ Right Now by Faith Through PrayerMOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ
(Prayer is talking with God)(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)
God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. The following is a suggested prayer:Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy:
Lord Jesus, I need You. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be. „Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.”
Does this prayer express the desire of your heart? If it does, I invite you to pray this prayer right now.Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca?
Christ will come into your life as He promised. Jeśli tak, to módl się w tej chwili w taki sposób, a Pan Jezus – według swojej obietnicy – zamieszka w twoim życiu.
How to Know That Christ Is in Your LifeJAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU?
Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word, the Bible.)Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20 – gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie? Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoją pewność, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy? (Podpowiadamy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa.)
The Bible promises Eternal Life to all who receive Christ.SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA
"God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." (1 John 5:11-13)„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie; a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” (1 Jana 5,11‑13)
Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hebrajczyków 13,5). Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne.
What about feelings?A co z naszymi uczuciami?
Do Not rely on your FeelingsNIE POLEGAJ NA UCZUCIACH
The promise of God's Word, the Bible - not our feelings - is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among fact (God and His Word), faith (our trust in God and His Word), and feeling (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21)Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa. Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem (tzn. Bogiem i Jego Słowem), wiarą (naszą ufnością do Boga i Jego Słowa), a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami emocjonalnymi).
The train will run with or without a passenger car. However, it would be useless to attempt to pull the train by the passenger car. In the same way, as Christians we do not depend on feelings or emotions to decide what is true, but we place our faith (trust) in the trustworthiness of God and the promises of His Word.Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego (2 Koryntian 5,7).
Now That You Have Received ChristA TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA
The moment you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
  • Christ came into your life (Revelation 3:20 and Colossians 1:27)
  • Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu.
    (Apokalipsa Jana 3,20 i Kolosan 1,27)
  • Your sins were forgiven (Colossians 1:14)
  • Grzechy twoje zostały przebaczone. (Kolosan 1,14)
  • You became a child of God (John 1:12)
  • Stałeś się dzieckiem Bożym. (Jan 1,12)
  • You began the great adventure for which God created you. (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18)
  • Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przeznaczył. (Jan 10,10; 2 Koryntian 5,17; 1 Tesaloniczan 5,18)
Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo.
What next?A co dalej?
Suggestions for Christian GrowthWSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE
Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. “The righteous man shall live by faith” (Galatians 3:11)„Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela” (2 Piotra 3,18).
A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following:Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym następujące rzeczy:
Go to God in prayer daily (John 15:7)1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie.
(Jan 15,7)
Read God's Word daily. (see Acts 17:11) Begin with the Gospel of John.2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17,11) – zaczynając od Ewangelii Jana.
3 O bey God moment by moment. (John 14:21)3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia. (Jan 14,21)
Witness for Christ by your life and words. (see Matthew 4:19 and John 15:8)4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem. (Mateusza 4,19; Jana 15,8)
5 T rust God for every detail of your life. (1 Peter 5:7)5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia
(1 Piotra 5,7)
Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).6. Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie.
(Galatów 5,16‑17; Dzieje Apostolskie 1,8)
Fellowship in a Good ChurchKONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA
The Bible tells us the importance of meeting together with other Christians (Hebrews 10:25).
Have you ever watched a fire burning in a fireplace? Several logs together burn brightly. But if you pull one log away from the fire, its flame soon goes out. The same thing happens to us if we do not spend time with other Christians. Attend a church where Christ is talked about and the Bible is taught. Start this week and make plans to attend regularly.
W liście do Hebrajczyków 10,25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali „wspólnych zebrań” chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew – wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi – szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.
If this article has been helpful to you, please give it or read it to someone else. This way you might help another person come to know God personally.Jeśli ta książeczka pomogła Tobie, przekaż ją innej osobie lub przeczytaj ją komuś. Tym sposobem pomożesz innym poznać Jezusa osobiście.
CZY CHCIAŁBYS OPOWIEDZIEC INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU?
Jeśli ta książeczka pomogła ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniosła jakiś inny pożytek, to postaraj się podzielić nią z kimś innym.

Po więcej informacji napisz na nasz adres: Ruch Chrześcijański Mt28, ul.Polnej Róży 1 C, 02‑784 Warszawa, Poland
www.agape.pl
www.kazdystudent.pl
www.startzbogiem.pl
www.mylanguage.net.au
Ta broszurka jest dostępna również w innych językach na naszej stronie internetowej: www.hereslife.com/tracts
WANT FURTHER HELP?
If you would like help in developing a closer relationship with Jesus Christ, please visit:
StartingwithGod.com
everyperson.com
FirstStepswithGod.com
mylanguage.net.au
We encourage the use of this material. However, in order to maintain quality and protect the content from changes, neither this outline nor parts thereof may be reproduced in any form without written permission from Power to Change, PO Box 565, Mulgrave, VIC 3170 Australia.
© 1985- 2019 Power to Change A.C.N 002 310 796